Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj
Ogłoszenia dot. środowiska
Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.", dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2020-12-08
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Narol za 2019 r. 2020-11-19
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Narol za 2013 r. 2019-07-23
Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych 2019-10-11
Zawiadomienie o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji Stacja Paliw Narol 2018-02-23
Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Narol o zawieszeniu postępowania administracyjnego odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 2017-12-01
Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Narol o obowiązku sporządzenia raportu odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 2017-11-16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 2017-10-23
Obwieszczenie o wpłynięciu Raportu OOŚ 2017-09-14
Zawiadomienie o wpłynięciu raportu OOŚ 2017-09-14
Zawiadomienie o nałażeniu obowiązku wykonania Raportu OOŚ dla przedsięwzięcia pn 2017-09-14
Obwieszczenie RDOŚ w Lublinie WST IV.6320.1.2.2014.TW 2014-12-29
Obwieszczenie 2013-02-28
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o wydanej decyzji dla pzredsięwzięcia polegającego na "Przebudowie odcinka drogi powiatowej Nr 1641R Lipsko - Huta Złomy w km 0+000 – 1+000 oraz drogi powiatowej Nr 1641R Łówcza – Huta Złomy w km 2+250 – 6+290 2012-02-10
ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 2011-09-15
ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 2011-09-15
Zawiadomienioe o wydaniu postanowieniu o obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporzazdenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsęwzięcia polegającego na "Budowiwe elektrowni wodnej o mocy ok. 10kW" w Narolu 2011-06-15
Zawiadomienie o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia wymaganego dla jej przeprowadzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyz 2011-05-11
ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji w sprwie „Modernizacji zbiornika retencyjnego na działce o nr ew. 1375” 2011-04-11
ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2011-04-11
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Budwy elektrowni wodnej o mocy ok 10 kW w Narolu 2011-03-09
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie „Zmianie sposobu użytkowania części budynku handlowo-magazynowego będącego w trakcie budowy, na zakład mechaniki pojazdowej” na działce nr ew. 2270 przy ulicy Targowej w Narolu 2010-12-14
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej na odcinku ul. Partyzantów i Armii Krajowej w miejscowości Narol, od km 0+000 do km 1+350 na działkach o nr we. 1549,1552, 2010-06-28
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. Przebudowa Stadionu Miejskiego na Centrum Rekreacyjno-Sportowe 2010-03-29
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Płazów – Ruda Różaniecka – Huta Różaniecka 2008-04-28
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 2008-04-03
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Różaniecka 2008-03-13
Ogłoszenie o wszczęciu na wniosek Gminy Narol postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipsko 2008-02-11
Ogłoszenie o wszczęciu na wniosek Gminy Narol postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narol Wieś 2008-02-11
Ogłoszenie o wszczęciu na wniosek Gminy Narol postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie 2008-02-11
Ogłoszenie o wszczęciu na wniosek Gminy Narol postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kadłubiska 2008-02-11
Ogłoszenie o wszczęciu na wniosek Gminy Narol postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrzejówka 2008-02-11
Ogłoszenie o wszczęciu na wniosek Gminy Narol postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację. 2008-01-02
Ogłoszenie o wszczęciu w dniu 23 października 2007 r. na wniosek P.P. Lucyny i Mirosława Zaborniak zam. Ruda Różaniecka, 37-613 Ruda Różaniecka postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. 2007-10-23
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5969 Płazów, na istniejącej wieży kratowej h 50,00 m, położonej w miejscowości Płazów 2007-07-30
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN.: „rozbudowa i modernizacja zakładu Produkcji Drzewnej (ZPD) w Narolu, powiat lubaczowski 2007-07-03
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN.: „rozbudowa i modernizacja zakładu Produkcji Drzewnej (ZPD) w Narolu, powiat lubaczowski 2007-04-25
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny