Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Obwieszczenia dot. środowiska

Drukuj
Obwieszczenia dot. środowiska
Nazwa pozycji Data
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o zakończeniu sporządzenia projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody 2021-04-15
Obwieszczenie - Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Tomaszów-Lubaczów 2021-04-12
Zawiadomienie Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwa "Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP5, 5,5 MPa w miejscowości Łówcza, 2021-03-25
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zwieszeniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowie drogi leśnej w technologii tłuczniowej w Leśnictwie Maziarnia, w km 0+000 ? 3+455", 2021-02-26
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowie drogi leśnej w technologii tłuczniowej w Leśnictwie Maziarnia, w km 0+000 ? 3+455", 2021-02-26
OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w związku z eksploatacją instalacji składowiska odpadów w miejscowości Narol, obręb 0011 Narol Wieś na działkach nr ewid. 1583/6, 1 2021-02-12
Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym dla projektu dokumentu pod nazwą 2021-01-29
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na. "Przebudowie drogi leśnej w technologii tłuczniowej w Leśnictwie Maziarnia, w km 0+000 ? 3+455". 2021-01-19
ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w związku z eksploatacją instalacji składowiska 2021-01-18
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: "Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Tomaszów-Lubaczów" 2021-01-12
Obwieszczeni, w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.", dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko; 2020-07-14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: "Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Tomaszów-Lubaczów 2020-06-09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-05-22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-05-07
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie, zawiadamia, o przystąpieniu do sporządzenia: Projektu planu ochronnych dla rezerwatu przyrody "Źródła Tanwi" 2020-02-18
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie 2019-09-03
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie udział społeczeństwa o wydanej decyzji droga poprzeczka Łówcza 2019-07-25
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wydanej decyzji droga poprzeczka Łówcza 2019-07-25
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wydanej decyzji droga Zagrody-Majdan 2019-07-22
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie Natura 2000 Minokąt 2019-07-12
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie drogi 2019-06-11
Obwieszczenie decyzja droga Lipsko Brzeziny 2019-04-16
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie uzupełnienie karty informacyjnej droga Łówcza 2019-04-15
Obwieszczenie RDOŚ droga Łówcza 2019-04-09
Obwieszczenie RDOŚ wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie 2019-04-09
Obwieszczenie RDOŚ Rzeszów decyzja wodociąg Podlesina 2 2018-07-10
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie Przebudowy drogi gminnej w Hucie Złomy 2018-06-07
Obwieszczenie RDOŚ Rzeszów decyzja wodociąg Podlesina 2018-07-10
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie Elektrownia atomowa Ukraina 2018-07-30
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie drogi gm. Lipsko ?Granica Województwa ? Brzeziny 2019-04-01
Obwieszczenie obwodnica Narola o wydanym Postanowieniu 2019-03-05
OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obwodnica Narola 2019-02-18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środo­wis­ko­wych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 2019-02-07
Obwieszczenie przed wydanie decyzji środowiskowej Obwodnica Narola 2019-01-28
Obwieszczenie udział społeczeństwa obwodnica Narola 2018-12-27
Obwieszczenie eksploatacja złóż wapieni Płazów 2018-08-14
Obwieszczenie eksploatacja złóż wapieni Płazów 2018-08-10
Obwieszczenie o wpłynięciu Raportu OOŚ obwodnica Narola 2018-08-09
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu wodociąg Podlesina 2018-05-29
Obwieszczenie udział społeczeństwa obwodnica Narola 2018-08-09
Obwieszczenie 2018-02-01
Obwieszcenie o przedłużeniu załatwienia sprawy 2018-01-31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Narol w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: 2018-01-15
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o przystąpienia do opracowania projektu planu planu ochrony obszaru Natura 2000 PLH60089 2017-12-18
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie wpłynięcia uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: 2017-12-18
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: 2017-12-15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Narol o przystąpieniu do opracowania Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla Lasów Miasta i Gminy Narol na lata 2018-2027 2017-11-22
Obwieszenie RDOŚ Rzeszów z 8 listopada 2017 r. 2017-11-09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 października 2017 r. 2017-10-31
Zawiadomienie o przedłużeniu załatwienia sprawa Stacja Paliw 2018-02-07
"Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Podlesina na działce nr 177 wraz z budową nowej studni wierconej o wydajności niezbędnej dla zaspokojenia wszystkich potrzeb odbiorców, a także sieci wodociągowej z przyłączami zaopatrującej w wodę na cele bytowo 2018-02-22
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu 2018-02-23
Postanowienie RDOŚ w Rzeszowie Wodociąg Podlesina 2018-05-28
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 2018-05-10
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn: 2018-05-07
Obwieszenie RDOŚ w Rzeszowie plan zadań ochrony dla obszaru Natura 2000 Minokąt PLH060089 2018-04-25
Obwieszcenie o wydanym postanowieniu i zebranych materiałach przed wydaniem decyzji droga Huta Złomy - Łówcza 2018-04-20
Obwieszczenie RDOŚ wodociąg Podlesina 2018-03-28
Zawiadomienie o wydaniu decyzji śrdowiskowej dla stacji paliw w Narolu 2018-03-08
Obwieszenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie obszaru Natura 2000 Uroczyska Roztocza Wschodniego PLH060093 2018-03-01
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dla obszaru Natura 2000 Horyniec PLH180017 2018-03-01
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2017-06-27
Obwieszcenie RDOŚ Rzeszów 2017-06-01
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Narol 2017-05-16
Obwieszcenie zawiadomienie owydanej decyzji ośrodoiwskowych uwarunkowniach dla przedsięwzięcia pm Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rudzie Różanieckiej 2017-03-01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Modernizacji i przebudowi 2016-07-05
Obwieszczenia znak ROŚ.6220.1.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Narol w sprawie wydanej decyzji środowiskowych uwarunkowanaich dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi Gminnej Narol-Łówcza Nr 005169R 2016-06-09
Obwieszczenia znak ROŚ.6220.1.2016 o wydanym Postanowieniu Burmistrza Miasta i Gminy Narol o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi Gminnej Narol-Łówcza Nr 005169R" 2016-06-08
Obwieszczenia znak ROŚ.6220.1.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Narol „Przebudowa drogi Gminnej Narol-Łówcza Nr 005169R 2016-04-21
Obwieszenie RDOŚ w Rzeszowie Natura 2000 Uroczyska Roztocza Wschodniego 2016-03-24
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie 2015-10-19
Obwieszenie w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej w Kadłubiskach 2015-10-09
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie 2015-10-08
Obwieszenie w sprawie zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji oraz o wydanym postanowieniu 2015-09-28
Obwieszenie Burmistrza Miasta i Gminy Narol w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłubiska 2015-09-01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Narol w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazów gm. Narol 2015-08-04
Obwieszcenie -Kanalizacja Pałzów 2015-07-16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Narol w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazów gm. Narol 2015-05-20
Obwieszczenie RDOŚ w Lublinie WST IV.6320.1.2.2014.TW 2014-12-29
Obwieszczenie RDOŚ w Lublinie WST IV.6320.2.2.2014.TW 2014-12-29
Obwieszcenie Wójta Gminy Tomaszów Lubelski 2014-12-29
Obwieszcenie RDOŚ w Rzeszowie 2014-12-01
Obwieszczeni 2014-11-13
Obwieszcenie Reginalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2014-06-05
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie obszaru Natura 2000 Uroczyska Roztocza Wschodniego PLH060093 2014-05-16
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwezięcia pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1723R Łukawica – Bieniaszówka w km 0+000 – 1+500 i w km 2+373 – 2+503 wraz z 2014-04-22
Obwieszcenie - zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą 2014-04-03
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie możliwości zapoznania się z projektem planu zadań ochrony dla obszaru Natuta 2000 Horyniec PLH180017 2014-02-12
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie "składowania zużytego paliwa jądrowego w Machovcach" 2014-02-12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniu administracyjnym 2014-02-12
Obwieszczenie w sprawie wszcęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środoiwskowych uwarunkwaniach dla przedsięwzięcia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminnego składowiska odpadów w Narolu na działce o nr ew 2013-06-24
Zawiadaomienie o odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na eksploatacji złóż pisaku w Rudzie Różanieckiej 2013-06-06
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2013-06-06
Obwieszczenie Starosty Przemyskiego 2013-06-06
OGŁOSZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gm. Narol na lata 2012-2032” 2013-01-15
Obwieszcenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Huta Różaniecka 2012-12-19
Obwieszcenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Kadłubiska 2012-12-19
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego 2012-11-23
Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Przebudowa drogi leśnej w Lesnictwie Huata Różaniecka 2012-11-08
Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Przebudowa drogi leśnej w Lesnictwie Kadłubiska 2012-11-08
Obwieszcenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Płazów 2012-09-21
Obwieszcenie Zawiadonienie w sparwie wydanej decuzji o środoiskowych uwarunkowniach "Eksploatacja złóż wapienia w Płazowie" 2012-09-04
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2012-08-07
Obwieszcenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2012-07-09
O B W I E S Z C Z E N I E o złożonym raporcie oddziaływania na środowisko oraz wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia 2012-06-29
Obwieszcenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Płazów w km 0+000 - 8+800 2012-04-16
Obweszcenie w sprawie wydania postanowienia okreslającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziływania na środowisko przedsięwziecia olegajacego na Budowie drogi leśne w Leśnictwie Pałzów w km 0+000 - 8+800 2012-03-22
Obwieszcenie - zawiadomie o wydanym postanowieniu 2012-02-28
Obwieszcenie - zawiadomiemie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody nas realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej w Leśnictwie Płazów w km 0+000 - 8+800. 2012-02-22
Obwieszcenie - zawiadomiemie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody nas realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej w leśnictwie Wola Wielka w km 0+000 - 5+900. 2012-02-20
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2012-01-23
Obwieszcenie o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1641R Lipsko - Huta Złomy w km 0+000 – 1+000 oraz drogi powiat 2012-01-20
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego 2011-12-21
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego 2011-11-30
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE 2011-12-01
O B W I E S Z C Z E N I E – Z A W I A D O M I E N I E o złożonym raporcie oddziaływania na środowisko oraz wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej w leśnic 2011-12-01
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o wydanym postanowieniu o braku obowiazku przeprowadzenia procedury OOŚ 2011-11-07
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE 2011-10-05
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE 2011-10-05
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administacyjnego w sprawie „Budowy drogi leśnej w leśnictwie Wola Wielka w km 0+000 – 5+900” 2011-09-28
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu postanowieniu o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Budowa drogi leśnej w leśnictwie Wola Wielka 2011-09-28
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie „Budowy drogi leśnej w leśnictwie Złomy w km 0+000 – 0+980” 2011-08-19
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie „Budowy drogi leśnej w leśnictwie Wola Wielka w km 0+000 – 5+900 2011-08-19
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dębiny, gmina Narol” 2011-06-06
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowie sieci energetycznej nN i SN oraz stacji transformatorowej w miejscowości Łukawica gmina Narol” 2011-05-26
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Budowie sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastruktu 2011-05-26
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n. „Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dębiny, gmina Narol” 2011-05-26
ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2011-05-02
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Odtworzeniu zbiornika retencyjnego w miejscu dawnego stawu poniżej terenu źródliskowego” na działce nr ew. 2333 2011-04-28
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowie sieci energetycznej nN i SN oraz stacji trans 2011-04-27
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowy sieci Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 2011-04-15
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dębiny, gmina Narol 2011-04-13
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Modernizacji zbiornika retencyjnego na działce o nr ew. 2011-03-31
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Modernizacji zbiornika retencyjnego na działce o nr ew. 2011-03-22
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Odtworzeniu zbiornika retencyjnego w miejscu dawnego sta 2011-03-21
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego 2011-03-16
OBWIESZCZENIEo odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny odnia na środowisko dla dokumentu pn 2011-02-24
Zawiadonienie o wszcęciu postępowania administarcyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przredsięwzięcia polegającego na "Modernizacji zbiornika retencyjnego" na działce nr ew. 1391 2010-11-30
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla praedsięwzięcia polegąjąceg na "Modernizacji zbiornika retencyujnego " na działce nr ew. 1375. 2010-11-30
Zawiadomienie o wszcęciu postepownia administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Otworzeniu zbiornoka retencyjnego w miejscu dawnego stawu poniżej terenu źrudliskowego" na działce o nr ew. 2333 2010-11-30
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa śieci Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Narol, . 2010-11-04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Narol o odstapieniu od przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Narola na lata 2010-2018" 2010-11-04
OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków dla miejscowości Ruda Różaniecka Gmina Narol”, 2010-10-12
Obwieszcenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków dla 2010-09-27
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka dróg powiatowych nr 1634R Granica województwa – Ruda Różaniecka – Żuków w km 0+000 – 13+557 oraz nr 1635 R 2010-08-20
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa odcinka dróg powiatowych nr 1634R Granica woj 2010-08-17
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej na odcinku ul. Partyzantów i Armii Krajowej w miejscowości Narol, od km 0+000 do km 1+350 na działkach o nr we. 1549,1552, 2010-08-06
Obwieszcenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Stadionu miejskiego na Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Narolu” 2010-08-03
Obwieszcenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzajacego brak potzreby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej na odcinku ul. Partyzantów i Armii Krajowej w miejscow 2010-07-30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji z dnia 28.06.2010 r. znak ROŚ.7615-3/10 pn. ” Remont drogi gminnej na odcinku ul. Partyzantów i Armii Krajowej w miejscowości Narol” , od km 0+000 do km 1+350 na działkach o nr we 2010-07-21
Obwieszczenie o wydaniu postanowieniu Burmistzra Miasta i Gminy Narol stwierdzajacego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko 2010-07-19
Obwieszczenuie o wszczeciu postepowania o wydanie decyzji środowiskowej zgody na relaizacje przedsięwziecia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków dla miejscowości Ruda Różaniecka Gmina Narol 2010-07-12
Obwieszcenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol twierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Remont drogi gminnej na odcinku ul. Partyzantów i Armii Kra 2010-06-16
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka dróg powiatowych nr 1634R Granica województwa – Ruda Różaniecka – Żuków w km 0+ 2010-06-11
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol 2010-04-09
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2010-02-16
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Zmiana sposobu użytkowania budynku b. szkoły podstawowej na wielorodzinny budynek socjalny wraz z niezbędną infrastr 2009-12-10
Obwieszczenie o odwieszeniu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Eksploatacja złóż wapienia w Płazowie 2009-11-03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ”Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego Akademia Narolska" 2009-09-16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chlewiska, Gm. Narol, powiat lubaczowski.” 2009-09-14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Budowa wodociągu w miejscowości Chlewiska,Gm. Narol, powiat lubaczowski” 2009-09-14
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ”Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potr 2009-09-08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ”Adaptacja budynku byłej cerkwi w Narolu na centrum koncertowo-wystawiennicze” 2009-09-07
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2009-09-04
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.” Adaptacja budynku byłej cerkwi w Narolu na centrum koncertowo-wystawiennicze” 2009-08-24
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.. ”Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego Akadem 2009-08-19
OBWIESZCZENIE o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.„Budowa wodociągu w miejscowości Chlewiska, Gm. Narol, pow 2009-08-13
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GSM nr BT-12889 SUSIEC SZUMY dz. nr 548/3 w Hucie Różanieckiej, gm. Narol” 2009-08-12
ROŚ.7615-11/09 Narol, 7.08.2009 r. Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 2009-08-07
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup maszyn produkcyjnych związanych z rozwojem firmy Kazet Sp. z o.o.” 2009-07-29
Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zakup maszyn produkcyjnych związanych z rozwojem firmy Ka 2009-07-28
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Dwór pod Dębem” w miejscowości Ruda Różaniecka 2009-06-29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Różaniecka, Gm. Narol, powiat lubaczowski” i o możliwości zapoznania się z jej treścią 2009-05-22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jędrzejówka, Lipsko, Narol Wieś i Narol, Gm. Narol, powiat lubaczowski” 2009-05-22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Różaniecka, Gm. Narol, powiat lubaczowski.” 2009-05-22
Owieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jędrzejówka, Lipsko, Narol Wieś i Narol, Gm. Narol, powiat lubaczowski.” 2009-05-22
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Dwór pod Dębem w miejscowości Ruda Różaniecka na działce o nr ewid. 3272/6 2009-05-12
Owieszenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja złóż wapienia w Płazowie gmina Narol, powiat Lubaczów 2009-05-07
Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stacji 15/0,4 2009-05-07
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stacji 15/0,4 kV i linii napowietrznej nn na i 2009-05-06
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jędrzejó 2009-04-24
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Różanie 2009-04-17
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 19 marca 2009 r. na wniosek Inwestora POLKOMTEL SA, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 3 reprezentowanego przez Pełnomocnika Inwestora: Pana Marka Bilskiego PROTEL INW MAREK BILSKI ul. Do Dysa 5, 20-149 Lublin postępowania w spr 2009-03-30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Chlewiska, Gm. Narol, powiat lubaczowski.” 2009-03-24
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 24 marca 2009 r. na wniosek Inwestora Pana Stanisława Gruszeckiego, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Eksploatacja złóż wapienia w Płazowie” gmina 2009-03-24
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jędrzejówka, Lipsko i Narol Wieś Gm. Narol, powiat lubaczows 2009-03-17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Zbieranie i transport odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii na terenie gminy Narol i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z 2009-03-10
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Różaniecka, Gm. Narol, powiat lubaczowski” 2009-02-26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narol Wieś, Gm. Narol, powiat lubaczowski” 2009-02-26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narol Wieś, Gm. Narol, powiat lubaczowski” 2009-02-26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipsko, Gm. Narol, powiat lubaczowski” 2009-02-26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrzejówka, Gm. Narol, powiat lubaczowski”. 2009-02-26
Obwieszczenie o wszczęciu w dniu 20 lutego 2009 r. na wniosek inwestora Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „KANALIZACJA SANITARNA – GRAWITAC 2009-02-20
Obwieszczenie o wszczęciu w dniu 18 lutego 2009 r. na wniosek inwestora PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość postępowania w sprawie wydania decyzji. 2009-02-18
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny