Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Drukuj
Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji: Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania polegającego na wydaniu publikacji z zawartością walorów kulturalnych i turystycznych Gminy Narol
Data publikacji: 2014-06-25
Osoba, która stworzyła pozycję:  Seweryn Żukowicz
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Seweryn Żukowicz

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Narolu informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru projektu na realizację zadania polegającego na wydaniu publikacji z zawartością walorów kulturalnych i turystycznych Gminy Narol została złożona jedna oferta.


Powołana Komisja konkursowa dokonała oceny i wyboru złożonej oferty w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz uchwałę nr 350/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.Złożona oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne i uzyskała pozytywną opinię Komisji konkursowej.


Burmistrz Miasta i Gminy Narol ogłasza wybór oferty i kwotę na realizację zadania:
• Cieszanowskie Forum Gospodarcze z siedzibą Cieszanów ul. Rynek 1.
Tytuł złożonej oferty: „Wydanie publikacji z zawartością walorów kulturalnych i turystycznych Gminy Narol”.
• Na realizację powierzonego zadania przeznacza się środki finansowe w wysokości 3.000,00zł.

 

 


                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Narol
                                                                                                      Stanisław Woś
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny