Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego, położonej w Woli Wielkiej - działka nr 632/12 o pow. 0,1851 ha.
Data publikacji: 2014-05-19
Osoba, która stworzyła pozycję:   
BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Narol przeznaczone do sprzedaży. 1. Położenie, obręb, nr księgi wieczystej: Wola Wielka – KW Nr PR1L/00031669/9 2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości: • działka nr 632/12 o pow. 0,1851 ha – cena netto: 13 939,00 zł. 3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 632/9 w Woli Wielkiej”. 4. Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 30.06.2014 r. Bliższych informacji o nieruchomościach ujętych w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 9, nr tel. (0-16) 631-70-86 wew. 27. Narol, dnia 19.05.2014 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny