Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Drukuj
Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji: Ogłoszenie-nabór projektów na realizację zadania polegającego na wydaniu publikacji z zawartością walorów kulturalnych i turystycznych Gminy Narol
Data publikacji: 2014-05-15
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

ogłasza  nabór  projektów  na realizację  zadania  polegającego na wydaniu  publikacji z zawartością walorów kulturalnych i turystycznych Gminy Narol.


I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI ORAZ DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU.
1. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji wspierającej dany projekt, zwanych dalej wnioskiem, upływa  9.06.2014 r.
2. Wniosek  w zaklejonej kopercie  z dopiskiem “Konkurs projektu na wydanie publikacji z zawartością walorów kulturalnych i turystycznych Gminy  Narol” 
należy przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Narolu, ul. Rynek 1, 37-610 Narol  lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta w Narolu (w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek. - piątek od 7.30 do 15.30). W kopercie może znajdować się wyłącznie jeden wniosek. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.
3. Wniosek o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego  należy złożyć na wzorze  formularza stanowiącego  załącznik  Nr 1 Rozporządzenia  Ministra  Pracy i Polityki Społecznej  z  dnia 15 grudnia 2010 r.  w  sprawie wzoru  ofert  i  ramowego wzoru  umów dotyczących realizacji zadania publicznego  oraz wzoru sprawozdania  z wykonania tego  zadania. (Dz.U.2011.6.25 z dnia 10 stycznia 2011 r.) 
4.  Do wniosku należy dołączyć:
Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru potwierdzony
za zgodność z oryginałem.
Statut – potwierdzony za zgodność z oryginałem.
Informacje o rachunku bankowym, na który ma być przekazana dotacja.
Informację o osobach upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych
w tym podpisywania umów.
5. Wszystkie oryginały dokumentów załączone do wniosku lub składane w toku realizacji projektu i jego rozliczania winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Natomiast wszystkie kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji.
6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Przewiduje  się  możliwość unieważnienia  konkursu  w  przypadku  braku  zabezpieczenia  kwoty w  uchwale  budżetowej.

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA:
1. Zasady udzielania dofinansowania realizacji  zadań publicznych  określa 
Uchwała  Nr 350/XXXVIII/2014  Rady Miejskiej w  Narolu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie „Rocznego programu  współpracy Gminny  Narol z  organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.”  oraz ustawa  z  dnia 24 kwietnia 2003 r. „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz.U.2010.234.1536 j.t.  z  późn.  zm.).
2. Oceny wniosków pod względem formalno-prawnym dokonuje komisja powołana przez Burmistrz Miasta i Gminy Narol.
3. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Narol w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Narol.
III. ZŁOŻONA  OFERTA  POWINNA  ZWIERAĆ  W  SZCZEGÓLNOŚCI:
1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji.
2. Termin i miejsce realizacji zadania publicznego.
3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.
4. Informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.
5. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania.
IV. WARUNKI FINANSOWE, JAKIE POWINIEN UWZGLĘDNIAĆ PROJEKT
I OBJĘTE NIM PRZEDSIĘWZIĘCIE

1.  Dotacja  może być  przeznaczona  na:
Wydanie  publikacji z zawartością walorów kulturalnych i turystycznych  Gminy  Narol;
V. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
1. Realizacja zleconego organizacji  pozarządowej  zadania następuje po zawarciu umowy.
2. Warunkiem zawarcia umowy na  realizację  zadania jest akceptacja przez strony wszystkich postanowień umowy.
3. Organizacja  pozarządowa  zobowiązana  jest  do  złożenia sprawozdania z wykonania powierzonego  zadania.
VI. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ:
Na realizację zadania z zakresu rozwijania  kultury poprzez  edukację kulturalną
i wychowanie  poprzez  sztukę przeznacza  się    środki finansowe w wysokości  3.000,00 zł.
 

Burmistrz  Miasta i Gminy w Narolu
Stanisław  Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny