Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Lipiu, Narolu, Łówczy i Rudzie Różanieckiej
Data publikacji: 2013-11-25
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczonych do dzierżawy.

1. Działka nr 68/6 o pow. 12,67 ha, położona w Lipiu, KW Nr 39007– do dzierżawy przeznacza się część o pow. 3,7312 ha, 1,00 ha i 0,50 ha – do użytkowania rolniczego.
2. Działka nr 68/8 o pow. 4,11 ha, położona w Lipiu, KW Nr 39007– do dzierżawy przeznacza się część o pow. 0,60 ha i 1,00 ha – do użytkowania rolniczego.
3. Działka nr 703/1 o pow. 3,4332 ha, położona w Narolu, KW Nr 27109 – do dzierżawy przeznacza się część o pow. 0,20 ha – do użytkowania rolniczego.
4. Działka nr 257/9 o pow. 1,2532 ha, położona w Narolu, KW Nr 27109 – do dzierżawy przeznacza się część o pow. 0,20 ha – do użytkowania rolniczego.
5. Działka nr 638 o pow. 0,34 ha, położona w Łówczy, KW Nr 34446 – do użytkowania rolniczego.
6. Działka nr 738 o pow. 0,36 ha, położona w Łówczy, KW Nr 34446 – do użytkowania rolniczego.
7. Działka nr 1569/4 o pow. 0,2477 ha, położona w Rudzie Różanieckiej, KW Nr 32658 – do użytkowania rolniczego.
8. Działki nr 2063/1 i nr 2063/2 o łącznej pow. 0,18 ha, położone w Rudzie Różanieckiej, KW Nr 32658 – do użytkowania rolniczego.
9. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego dla działki rolnej wynosi 250,00 zł za 1 ha.
10. Okres dzierżawy do 5 lat.
11. Zgodnie z § 4 Uchwały Nr 163/XXIII/08 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, pierwszeństwo dzierżawy przysługuje dotychczasowym dzierżawcom.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 26.11.2013 r. do dnia 16.12.2013 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

Osoby zainteresowane dzierżawą przedmiotowych nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 16.12.2013 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 9, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 27.


Narol, dnia 25.11.2013 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny