Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - obręb Narol
Data publikacji: 2013-11-25
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Narolu, objętych księgą wieczysta Nr 27109, stanowiących mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczonych do dzierżawy

1. Nieruchomości położone w Narolu, przeznaczone:
a) na poprawę zagospodarowania przyległych działek budowlanych, oznaczone jako działki nr nr:
• 463/2 o pow. 89 m2;
• 466/15 o pow. 67 m2;
• 466/18 o pow. 200 m2;
• 467/2 o pow. 50 m2;
b) pod działalność gospodarczą, oznaczona jako część działki nr 86 o pow. 20 m2.
2. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego dla działek przeznaczonych na poprawę zagospodarowania przyległych działek budowlanych wynosi 0,50 zł za 1 m2.
3. Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego dla działki przeznaczonej pod działalność usługowo-handlową wynosi 1,50 zł za 1 m2.
4. Okres dzierżawy do 5 lat lub zgodnie z uchwałą wymienioną w pkt 6 wykazu.
5. Obszar, w skład którego wchodzą przedmiotowe nieruchomości nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższych działek nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
6. Zgodnie z § 4 Uchwały Nr 163/XXIII/08 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, pierwszeństwo dzierżawy przysługuje dotychczasowym dzierżawcom.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 26.11.2013 r. do dnia 16.12.2013 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

Osoby zainteresowane dzierżawą przedmiotowej nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 16.12.2013 r.

Bliższych informacji o nieruchomościach ujętych w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 9, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 27.

Narol, dnia 25.11.2013 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny