Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na poprawę nieruchomości przyległej
Data publikacji: 2013-07-22
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Kadłubiskach, objętej księgą wieczysta Nr PR1L/00040728/7, stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone do dzierżawy na poprawę zagospodarowania przyległej działki budowlanej.

1. Działka nr 278/6 o pow. 1,3630 ha – do dzierżawy przeznacza się część nieruchomości, tj. niewydzieloną działkę o powierzchni 40 m2.
2. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,25 zł za 1 m2.
3. Okres dzierżawy do 4 lat.
4. Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomości nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.
5. Zgodnie z § 2 pkt 2d Uchwały Nr 163/XXIII/08 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, odstępuje się od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 23.07.2013 r. do dnia 12.08.2013 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 9, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 27.

Narol, dnia 22.07.2013 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny