Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6720.1.2013
Nazwa pozycji: Zmiana Nr 1/2013 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narol
Data publikacji: 2013-05-17
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński

Na podstawie art.11 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Narolu uchwały Nr 240/XXVII/2013 z dnia 19 lutego 2013 r.
o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 1/2013 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narol.
Zmiana Nr 1/2013 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narol dotyczy obszaru gruntów rolnych i nieużytków o powierzchni ok. 73 ha, zlokalizowanych orientacyjnie:
- po południowej stronie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Narola ? os. Słoneczne,
- po zachodniej stronie terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wsi Jędrzejówka,
- po wschodniej stronie istniejącego kompleksu leśnego, rozciągniętego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław ? Bełżec.
Od strony południowej orientacyjną, maksymalną granicę zmiany nr 1/2013 studium wyznacza południowa granica terenów znaczących usług publicznych oznaczonych symbolem UT-US.
W obowiązującym studium gminy Narol analizowany obszar przeznaczony był dla 3-ch terenów funkcjonalnych:
- terenu znaczących usług publicznych: sportowo-rekreacyjnego z wyciągiem narciarskim,
- parkingu samochodowego,
- terenów rolnych.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny