Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REFERENDA

Drukuj
Grupa: REFERENDA
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu nieograniczonego
Data publikacji: 2006-06-23
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU PRZETRGU NIEOGRANICZONEGO

 1. Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Narol
  37-610 Narol, woj. Podkarpackie
  tel.(016)6317087, fax (016)6317104
 2. Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Wykonanie nawierzchni dróg gminnych masą asfaltową w miejscowościach: Narol, ul. Sobieskiego, Ruda Różaniecka, ul. Wola."
  CPV 45233220-7
 3. Termin realizacji zamówienia do 31.07.2006 r.
 4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 11
 5. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Adolf Adamek pok. nr 11. Godziny, w których udziela się informacij dotyczących przetargu: 8:00-13:00
 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
  W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ, oraz art. 22 ustawy PZP i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZ, warunki dodatkowe:
  - aktualny odpis właściwego rejestru, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed uplywem składania ofert,
  - dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek
  -aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalego z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że usyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
 7. Miejsce i termin składania ofert:
  Urząd Miasta i Gminy Narol pok. nr 3
  w terminie do dnia:
  03.07.2006 r. do godz. 10:00
 8. Termin i miejsce otwarcia ofert dnia 03.07.2006 r. godz. 10:30
 9. Termin związania ofetą 30 dni tj. do dnia 03.08.2006 r.
 10. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie (w %)
  Cena(koszt) 100%

 

Narol, 23.06.2006 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny