Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: OGŁOSZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gm. Narol na lata 2012-2032”
Data publikacji: 2013-01-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.6220.6.2012                                                                                           Narol, dnia 15.01.2013 r.

O G Ł O S Z E N I E
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gm. Narol na lata 2012-2032”

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gm. Narol na lata 2012-2032”

W związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy, organ opracowujący projekt przedmiotowego dokumentu, po uzgodnieniu z właściwymi organami, może odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym pismem znak: ROŚ.6220.6.2012 z dnia 5 grudnia 2012r. Burmistrz Miasta i Gminy Narol wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o wyrażenie opinii o dostąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Narol na lata 2012-2032”.
W piśmie znak: WOOŚ.411.1.38.2012.AD-2 z dnia 10 stycznia 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny uznając, że realizacja zadań proponowanych w „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Narol na lata 2012-2032” nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pismem znak: SNZ.9022.3.143.2012.BW z dnia 20 grudnia 2012r., wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny uznając, że realizacja postanowień tego dokumentu przy przestrzeganiu odpowiednich procedur bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz przepisów w zakresie bezpiecznego usuwania, transportu wyrobów azbestowych oraz ich utylizacji, nie powinna spowodować wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi. Zgodnie z art. 46 ust. 2 wcześniej powołanej ustawy przeprowadzenie strategicznej oceny wymagane jest dla projektów polityk, strategii, planów oraz programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organ administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Narol nie będzie wyznaczał ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto wszelkie ustalenia zawarte w ww. dokumencie dotyczą obszaru mieszczącego się w granicach wyłącznie Gminy Narol. Program zakłada realizację zadań inwestycyjnych, zmierzających do oczyszczenia terenów Gminy Narol z wyrobów zawierających azbest (usuwanie płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych i elewacji budynków) oraz pozainwestycyjnych, polegających na: - organizacji kampanii informacyjnych o szkodliwości azbestu oraz bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, - wdrożeniu monitoringu realizacji Programu, - podjęciu działań w kierunku pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych dla wsparcia usuwania wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwiania, - okresowej weryfikacji i aktualizacji Programu. W niniejszym opracowaniu nie przewiduje się realizacji inwestycji, które mogłyby w negatywny sposób oddziaływać na gatunki i siedliska dla, ochrony których wyznaczony został na terenie gminy obszary Natura 2000: „Puszcza Solska” kod obszaru PLB060008” oraz . „Roztocze” kod obszaru PLB060012 Planowane w ramach programu zadania nie są działaniami, które mogą spowodować znaczące zmiany w środowisku oraz nie wpłyną na elementy przyrody poddane ochronie, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 ze zm.). Uciążliwości, które mogą wystąpić w trakcie prac budowlanych mają ograniczony zasięg oddziaływania (najbliższe otoczenie inwestycji), są odwracalne i nie spowodują wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi i zagrożenia środowiska.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Świebodzin na lata 2012-2032”, umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Narol oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol ul. Rynek 1.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny