Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszcenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Huta Różaniecka
Data publikacji: 2012-12-19
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.6220.8.2012                                                                                 Narol, dnia 19.12.2012 r.

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE
o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Burmistrz Miasta i Gminy Narol działając na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego(Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

zawiadamia,

że w dniu 19 grudnia 2012 r. wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Huta Różaniecka w km 0+000 – 5+138”.

Z przedmiotową decyzja dot. planowanego przedsięwzięcia oraz dokumentacja sprawy dot. planowanego przedsięwzięcia można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Narol w pokoju nr 12 w godz. od 730 do 1530 od poniedziałku do piątku, w ciągu 21 dni to jest w dniach od 21.12.2012r. do 10.01.2013 r.

Obwieszczenie o wydanej decyzji podaje się do publicznej wiadomości:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1,
2. na tablicach ogłoszeń w miejscowości: Huta Różaniecka,
3. na stronie internetowej http://bip.narol.pl/.

                                                                                      BURMISTRZ
                                                                                    Stanisław WOŚ

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny