Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy o pow. 0,0090 ha - Jędrzejówka
Data publikacji: 2012-11-14
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone do d z i e r ż a w y.

1. Działka nr 383/2 o pow. 0,8143 ha, położona w Jędrzejówce, objęta księgą wieczystą Nr PR1L/00026704/9 – do dzierżawy przeznacza się część działki o pow. 90,0 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania terenu zabudowanego stacją bazową urządzeń telekomunikacyjnych, celem wzmocnienia skarpy gruntu.
2. Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego: zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Narol.
3. Okres dzierżawy do 10 lat.
4. Zgodnie z Uchwałą Nr 198/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata działki mienia komunalnego, nieruchomość opisana w pkt. 1 przekazana została w dzierżawę na okres 10 lat Spółce AERO 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 15.11.2010 r. do dnia 05.12.2012 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-86 wew. 27.

Narol, dnia 14.11.2012 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny