Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy o pow. 0,0058 ha - Narol
Data publikacji: 2012-11-08
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone do d z i e r ż a w y.

1. Działka nr 2311/13 o pow. 0,0119 ha, położona w Narolu, KW Nr PR1L/00027109/5 – do      dzierżawy przeznacza się część działki o pow. 0,0058 ha, zabudowaną budynkiem sklepu –      pod działalność gospodarczą.
2. Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi netto 1,50 zł za 1 m2.
3. Okres dzierżawy do 3 lat.
4. Zgodnie z § 4 Uchwały Nr 163/XXIII/08 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada 2008 r. w     sprawie określenia zasad wydzierżawienia lub najmu nieruchomości stanowiących     własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, pierwszeństwo     dzierżawy przysługuje dotychczasowym dzierżawcom.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 09.11.2012 r. do dnia 29.11.2012 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

Osoby zainteresowane dzierżawą przedmiotowej nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 29.11.2012 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-86 wew. 27.


Narol, dnia 08.11.2012 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny