Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Przebudowa drogi leśnej w Lesnictwie Huata Różaniecka
Data publikacji: 2012-11-08
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.6220.8.2012                                                                         Narol. dnia 8 listopda 2012 r.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Miasta i Gminy Narol, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia,

że w dniu 7 listopada 2012 r. na wniosek Pana Marka Kowieszko zam. Ostrów 292, 37-700 Przemyśl działającego z pełnomocnictwa Nadleśnictwa Narol ul. Bohaterów Września 1939 r. Nr 38, 37-610 Narol zostało wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi leśnej w Leśnictwie Huta Różaniecka w km 0+000 – 5+138”.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Narol. Planowana do wykonania droga będzie przebiegać przez działki nr ew2245, 2244, 2283, 2276, 2273, 2280, 2271, 2285, 2286, 2287, 2290, 2292, 2293, 2302, 2281, 2294, 2295, 2316 obręb Huta Różaniecka.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni to jest od dnia 12 listopada 2012 r. do 3 grudnia 2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokuj nr 12 tel. 016 6317087, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Narol (Biuletynu Informacji Publiczne w zakładce Publiczny Dostępny Wykaz Danych o Środowisku, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta i Gminy Narol.

 

                                                                          Z up. BURMISTRZ
                                                                             Daniel LIMBER
                                                                               SEKRETARZ

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny