Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Przebudowa drogi leśnej w Lesnictwie Kadłubiska
Data publikacji: 2012-11-08
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.6220.7.2012                                                                                   Narol, dnia 08.11.2012 r.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Miasta i Gminy Narol, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia,

że w dniu 6 listopada 2012 r. na wniosek Pana Marka Kowieszko zam. Ostrów 292, 37-700 Przemyśl działającego z pełnomocnictwa Nadleśnictwa Narol ul. Bohaterów Września 1939 r. Nr 38, 37-610 Narol zostało wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi leśnej w Leśnictwie Kadłubiska w km 0+000 – 3+449”.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Narol.

Planowana do wykonania droga będzie przebiegać przez działki nr ew: 704, 724, 733, 732, 723, 738, 743, 737, 739, 730, 731, 720, 729, 728, 740, 727, 725, obręb Lipie i działki nr ew. nr: 365/1 obręb Kadłubiska

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni to jest od dnia 12 listopada 2012 r. do 3 grudnia 2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokuj nr 12 tel. 016 6317087, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Narol (Biuletynu Informacji Publiczne w zakładce Publiczny Dostępny Wykaz Danych o Środowisku, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta i Gminy Narol.

                                                                        Z up. BURMISTRZA
                                                                            Daniel LOMBER
                                                                                SEKRETZRZ

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny