Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nazwa pozycji: Przetarg na konserwację i obsługę oświetlenia ulicznego
Data publikacji: 2006-01-23
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek

ZP-3410-II/06

Narol 23.01.2006 r.   

 

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

 

 1. Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Narol

37-610 Narol, woj. Podkarpackie

       Tel. (016) 6317087  Fax. (016)6317104

 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na: „ Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Narol”. CPV 50 23 21 00- 1
 2. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2006 r.
 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać : w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 11
 4. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów  z wykonawcami jest:
  Adolf Adamek pok. nr 11
  Fax (016) 6317104
  Godziny , w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 800-1300
 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ, oraz art.22 ustawy PZP i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, warunki dodatkowe:

- aktualny odpisz właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

   - dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają  wymagane uprawniania, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 1. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Narol ul. Rynek 1

 37-610 Narol  pok. nr 3 w terminie do dnia 08.02.2006 r. r. do godz.1000

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert Urząd Miasta i Gminy Narol ul. Rynek 1

 37-610 Narol  pok. nr 4 dnia 08.02.2006 r. godz. 1030

 1. Termin związania ofertą 30 dni tj. do dnia 08.03.2006 r.
 2. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie ( w %)

     Cena(koszt) 100%

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny