Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Ogłoszenie I przetargu ustnego na dzierżawę działki rolnej w Hucie Różanieckiej
Data publikacji: 2012-06-22
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

Narol, dnia 22.06.2012 r.

GG.6845.2.2012

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

działając na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narol, oznaczonej jako działka nr 488/4 o pow. 1,31 ha, położona w Hucie Różanieckiej
– księga wieczysta Nr PR1L/00031176/6.

Opis przedmiotu przetargu
Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość stanowi grunt rolny, będący własnością Gminy Narol, przeznaczony do użytkowania rolniczego – pastwisko. Nieruchomość położona jest w zachodniej części wsi Huta Różaniecka przy drodze do Nowego Lublińca. Kształt działki nieregularny, zbliżony do trójkąta. Przez działkę przebiegają drogi zwyczajowe, stanowiące dojazd do sąsiednich nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2012 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, pok. nr 10.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 150,00 zł/1 ha.
• Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% wywoławczej wysokości rocznego czynszu dzierżawnego z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych, tj. 10,00 zł/1 ha.
Wymagane wadium wynosi 30,00 zł (słownie złotych: trzydzieści).
Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 94 9103 0001 2001 0000 0198 0013 w terminie do 19 lipca 2012 r., z dopiskiem „wadium na dzierżawę działki nr 488/4”.
Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami.
• Umowa dzierżawy zawarta będzie na czas określony do 31 grudnia 2015 r.
• Wadium wniesione przez osoby, które nie wygrają przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium osoby, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba która wygra przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do spisania umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

• Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu. Nieruchomość wydzierżawiana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, bez wznawiania granic i pomiaru powierzchni.
• Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania należnego podatku gruntowego w wysokości ustalonej przez organ podatkowy.
• Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 10 i pod nr tel. (16) 63 17 087 wew. 27.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny