Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż działki pod budowę, połozonej w Hucie Różanieckiej, oznaczonej nr 832 o pow. 0,24 ha.
Data publikacji: 2012-05-08
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
ogłasza IV p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w obrębie Huta Różaniecka, oznaczonej jako działka nr 832 o pow. 0, 24 ha, objętej księgą wieczystą Nr PR1L/00031176/6.

1. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa położone w Hucie Różanieckiej, gm. Narol. Działka niezabudowana, położona pośród zabudowy zagrodowej wsi, ze wszystkich stron otoczona jest drogą gminną, nieurządzoną. Obok działki przebiega sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Przez teren działki przebiega napowietrzna sieć energii elektrycznej (dwa słupy) oraz napowietrzna linia telefoniczna ( jeden słup). Ukształtowanie terenu płaskie.
2. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego: obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narol, nieruchomość leży w terenach zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności.
3. Termin przeprowadzonych nieograniczonych przetargów ustnych:
I przetarg – 2 wrzesień 2011 r.
II przetarg – 8 listopad 2011 r.
III przetarg – 10 luty 2012 r.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 12 000,00 zł.
(słownie złotych: dwanaście tysięcy).
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.
5. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 94 9103 0001 2001 0000 0198 0013 w terminie do 8 czerwca 2012 r., z dopiskiem „wadium na działkę nr 832”.
Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Narol.
6. Wadium wynosi: 2 400,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące czterysta).
7. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, pok. nr 10.
8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 120,00 zł.
9. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.
10. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty gotówką na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003, jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.
11. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu.
12. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).
12. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.
13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
14. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 10 i pod nr tel. (16) 63 17 087 wew. 27.
15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Narol, dnia 8 maj 2012 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny