Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REFERENDA

Drukuj
Grupa: REFERENDA
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dostawa paliw
Data publikacji: 2006-01-12
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

O wartości poniżej 60.000euro

 

 

      Burmistrz Miasta i Gminy Narol , 37-610 Narol, ul.Rynek 1 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż oleju napędowego i etyliny do pojazdów gminnych .

 

 

 

1.Termin realizacji zamówienia od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

2.Istotne warunki zamówienia  można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr11.

3.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

4.Oferty należy składać w terminie do dnia 27.01.2006 r. do godz.1000 w pokoju nr 3 Urzędu Miasta i Gminy Narol ul. Rynek 1, 37-610 Narol

5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2006 r. o godz. 11:00 w pok. nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Narol ul. Rynek 1, 37-610 Narol.

6.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Adolf Adamek tel.(016) 6317087 w godz. Od 830 do 1500.

7.Termin związania ofertą – 30 dni.

8.W postępowaniu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy-Prawo zamówień publicznych i określone w istotnych warunkach zamówienia.

9.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

   Cena oferty – 100%

 

 

Narol dnia 12.01.2006r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny