Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: O B W I E S Z C Z E N I E – Z A W I A D O M I E N I E o złożonym raporcie oddziaływania na środowisko oraz wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej w leśnic
Data publikacji: 2011-12-01
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.6220.5.2011                                                                             Narol, dnia 30.11.2011 r.

O B W I E S Z C Z E N I E – Z A W I A D O M I E N I E
o złożonym raporcie oddziaływania na środowisko oraz wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Narol działając na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego(Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

z a w i a d a m i a,

że w dniu 29 listopada 2011 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi leśnej w leśnictwie Wola Wielka w km 0+000 – 5+900” na wniosek Nadleśnictwa Narol ul. Bohaterów Września 1939 r. Nr 38, 37-610 Narol w związku ze złożonym raportem oddziaływania na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie.
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania oraz wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie; od dnia 2 grudnia 2011 r. do dnia 22 grudnia 2011 r.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Wniosek wraz z dokumentacją są wyłożone do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol pokój nr 12, I piętro, tel. 016 6317087, w godzinach pracy Urzędu od godziny 730 do 1530 od poniedziałku do piątku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Narol Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości oraz zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol – www.narol.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol, w miejscu planowanej inwestycji, a także wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Horyniec Zdrój

                                                                                     Z up. BURMISTRZA
                                                                                    mgr. Daniel Lomber
                                                                                         SEKRETARZ

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny