Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 562/7 o pow. 0,95 ha, położona w Płazowie
Data publikacji: 2011-11-08
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Płazowie, objętej księgą wieczystą Nr PR1L/00031612/5, stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone do dzierżawy.

1. Działka nr 562/7 o pow. 0,95 ha, zabudowana drewnianym budynkiem magazynowo-składowym.
2. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego netto wynosi: 3 000,00 zł.
3. Okres dzierżawy – do 3 lat.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
W terminie do 29.11.2011 r. będą przyjmowane wnioski na wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 08.11.2011 r. do dnia 29.11.2011 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 27.


Narol, dnia 08.11.2011 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny