Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część działki nr 521 o pow. 0,26 ha, położonej w Hucie Różanieckiej
Data publikacji: 2011-10-12
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonej w Hucie Różanieckiej, objętej księgą wieczystą Nr 31176, stanowiącą mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczoną do d z i e r ż a w y, jako działka rolna.

1. Działka nr 521 o pow. 5,22 ha – do dzierżawy przeznaczona część o pow. 0,26 ha.
2. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 26,00 zł.
3. Okres dzierżawy do 3 lat.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 12.10.2011 r. do dnia 02.11.2011 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

Osoby zainteresowane dzierżawą przedmiotowej nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 02.11.2011 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 27.


Narol, dnia 12.10.2011 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny