Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działki nr 2204 o pow. 0,0905 ha, położonej w Narolu przy ul. Armii Krajowej, zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej.
Data publikacji: 2011-10-05
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
ogłasza II p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w obrębie NAROL, przy ul. Armii Krajowej, zabudowanej parterowym budynkiem drewnianym, użytkowanym jako świetlica wiejska o pow. użyt. 88,0 m2, oznaczonej jako działka nr 2204 o pow. 0,0905 ha, objętej księgą wieczystą Nr PR1L/00027109/5.

1. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa położone w Narolu przy ul. Armii Krajowej. Działka zabudowana parterowym budynkiem drewnianym, który był użytkowany jako świetlica. Obecnie budynek jest nieużytkowany. Działka przylega do drogi publicznej, utwardzonej asfaltem. Działka uzbrojona jest w przyłącze energii elektrycznej i sieć wodociągową. Istnieje możliwość podłączenia do sieci gazowej, a w projekcie jest sieć kanalizacyjna. Ukształtowanie terenu płaskie.
2. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego: obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narol, nieruchomość leży w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.
3. Termin przeprowadzonego nieograniczonego przetargu ustnego:
I przetarg – 12 kwiecień 2011 r.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 28 000,00 zł.
(słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy).
Sprzedaż budynku wraz z gruntem jest zwolniona od podatku VAT.
5. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 94 9103 0001 2001 0000 0198 0013 w terminie do 2 listopada 2011 r., z dopiskiem „wadium na działkę nr 2204”.
Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Narol.
6. Wadium wynosi: 5 600,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy sześćset).
7. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2011 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, pok. nr 10.
8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 280,00 zł.
9. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.
10. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty gotówką na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003, jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.
11. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu.
12. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).
12. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.
13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
14. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 10 i pod nr tel. (16) 63 17 087 wew. 27.
15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Narol, dnia 5 październik 2011 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny