Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
Data publikacji: 2011-03-16
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.6220.3.2011                                                                                             Narol, dnia 16.03.2011 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęcie postępowania administracyjnego

Burmistrz Miasta i Gminy Narol, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia,

że w dniu 15 marca 2011 r. wpłynął wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Zamościu ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie sieci energetycznej nN i SN oraz stacji transformatorowej w miejscowości Łukawica gmina Narol” J

ednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 17.03.2011 r. do 06.04.2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol, pokuj nr 10 tel. 016 6317087, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Narol (Biuletynu Informacji Publiczne w zakładce Publiczny Dostępny Wykaz Danych o Środowisku, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz wywieszone w pobliżu planowanej Inwestycji.

 

                                                                                                 Z up. BURMISTRRZ

                                                                                                 mgr Daniel Lomber

                                                                                                      SRKRETARZ

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny