Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - łąka o pow. 0,18 ha do użyt. rolniczego - Ruda Różaniecka
Data publikacji: 2010-12-03
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Różanieckiej, objętej księgą wieczystą Nr 32658, stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone do dzierżawy, jako działki rolne.

1. Działki nr 2063/1 o pow. 0,14 ha i nr 2063/2 o pow. 0,04 ha, stanowiące łąkę klasy VI, przeznaczone do użytkowania rolniczego.
2. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100,00 zł za 1 ha.
3. Okres dzierżawy do 3 lat.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 06.12.2010 r. do dnia 27.12.2010 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

Osoby zainteresowane dzierżawą przedmiotowych nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 27.12.2010 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.


Narol, dnia 03.12.2010 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny