Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, na poprawę warunków zagospodarowania działek budowlanych
Data publikacji: 2010-12-02
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Narolu, objętych księgą wieczysta Nr 27109, stanowiących mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczonych do dzierżawy na poprawę zagospodarowania przyległych działek budowlanych.

1. Działki nr nr:
463/2 o pow. 89 m2;
466/15 o pow. 67 m2;
466/18 o pow. 200 m2;
467/2 o pow. 50 m2;
2. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego dla każdej działki wynosi 0,50 zł za 1 m2. Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. /Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm./ dzierżawa działek budowlanych objęta jest podatkiem VAT, który zostanie doliczony do czynszu dzierżawnego według obowiązujących stawek.
3. Okres dzierżawy do 3 lat lub zgodnie z uchwałą wymienioną w pkt 5 wykazu.
4. Obszar w skład którego wchodzą przedmiotowe nieruchomości nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Narol wymienione wyżej działki znajdują się w terenie zabudowy mieszkaniowej.
5. Zgodnie z § 4 Uchwały Nr 163/XXIII/08 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, pierwszeństwo dzierżawy przysługuje dotychczasowym dzierżawcom.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 03.12.2010 r. do dnia 23.12.2010 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

Osoby zainteresowane dzierżawą przedmiotowej nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 23.12.2010 r.

Bliższych informacji o nieruchomościach ujętych w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.

Narol, dnia 02.12.2010 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny