Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w Lipsku
Data publikacji: 2010-12-01
Osoba, która stworzyła pozycję:  Halina Kulisz

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zmianami)
p o d a j e do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Lipsku,
przy ul. Rynek 1, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 476 ,
zabudowanej budynkiem komunalnym, stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol,
przeznaczonej do najmu, jako lokal użytkowy.


1.Lokal przeznaczony na prowadzenie sklepu spożywczo - przemysłowego, użytkowany przez Pana Szymona Kozłowskiego - Firma Handlowo Usługowa Lipsko, ul. Rynek 1”.
o pow.69,0 m²
2.Wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi 4,00zł/m²-netto
3.Okres najmu do 2 lat
4. Zgodnie z § 2 pkt 4 Uchwały Nr 163/XXIII/08 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada
2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, pierwszeństwo dzierżawy przysługuje dotychczasowym najemcom.


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 01.12.2010 r. do 21.12.2010 r. oraz do podania do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

 

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 16, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 29

 

Narol, dnia 30.11.2010 r.

 

 

 

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny