Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Narol o odstapieniu od przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Narola na lata 2010-2018"
Data publikacji: 2010-11-04
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.7615-10/10                                                                       Narol, dnia 04.11.2010 r. OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAROL

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Narola na lata 2010-2018”

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) - informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Narola na lata 2010-2018”. Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Narola na lata 2010-2018”.

Pismem z dnia 14.10.2010 r. znak: RDOŚ-18-WOOŚ-7041-52/2/10/ad Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uznał, że przedstawiony w Programie harmonogram działań przewidzianych do realizacji nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko dla projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Narola na lata 2010-2018”.

Opinią sanitarną z dnia 13.10.2010 r. znak: SNZ.465-90/10 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektora Sanitarny w Rzeszowie uzgodnił w zakresie sanitarno-higienicznym odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Narola na lata 2010-2018”.

Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49, Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Narol odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Narola na lata 2010-2018”.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminie Narol ul. Rynek 1.

Ze zgromadzonymi dokumentami wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Narol ul. Rynek 1, pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

                                                                        BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

                                                                                      mgr. Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny