Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji 02/2010
Nazwa pozycji: Budowa linii kablowej nn YAKY wraz z przyłączem elektroenergetycznym w Lipsku
Data publikacji: 2010-08-31
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

 Narol, 31.08.2010 r.

GPB.7331-P/5/10

 

OBWIESZCZENIE

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)
 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 31.08.2010 r. na wniosek PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o., Rejonowy Zakład Energetyczny w Tomaszowie Lub., ul. Piłsudskiego 73, 22-600 Tomaszów Lubelski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

     „Budowa linii kablowej nn YAKY 4 x 120 mm2 wraz z przyłączem elektroenergetycznym kablowym YAKY 4x35 mm2 na działkach o nr ewid. 547/5, 547/3, 547/10, 359/14, 359/13, 501, 179/26, 179/25, 179/24, 179/23, 179/22, 179/21, 179/20, 179/19, 179/18, 179/17 i 179/16 w Lipsku”.


         W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny