Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Ogłoszenie II przetargu ustnego na sprzedaż 2-ch działek budowlanych, położonych w Chlewiskach
Data publikacji: 2010-08-31
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL

ogłasza II p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol, położonych w obrębie Chlewiska, oznaczonych jako działka nr 246/7 o pow. 0,1822 ha oraz działka nr 246/8 o pow. 0,1747 ha, objęte księgą wieczystą Nr 29784.

1. Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowa położone w Chlewiskach gm. Narol. Teren płaski, dojazd do działki nr 246/7 od strony wschodniej przejazdem wydzielonym jako służebność gruntowa, a do działki nr 246/8 od strony południowej z drogi gminnej. Działki położone w pobliżu zabudowy, możliwość podłączenia do energii elektrycznej.

2. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego: obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Dla w/w nieruchomości została wydana decyzja, ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 246/7 - 11 404,00 zł
(słownie złotych: jedenaście tysięcy czterysta cztery 00/100);
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 246/8 - 10 964,00 zł
(słownie złotych: dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery 00/100);
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT.

4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kasie UMiG Narol do godz. 12-tej lub w Banku Spółdzielczym w Narolu - konto Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003 w terminie do 29 września 2010 r. - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Narol.
Wpłacając wadium należy określić, której nieruchomości dotyczy, poprzez podanie numeru działki, tj. „wadium za działkę nr 246/7” lub „wadium za działkę nr 246/8”.

5. Wadium wynosi:
- dla działki nr 246/7 - 2 200,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące dwieście 00/100),
- dla działki nr 246/8 - 2 100,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sto 00/100).

6. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 5 października 2010 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, pok. nr 9:
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 246/7 - o godz. 10.00
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 246/8 - o godz. 11.00

7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Minimalna wysokość postąpienia wynosi: dla działki nr 246/7 - 120,00 zł, dla działki nr 246/8 – 110,00 zł.

8. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.
9. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty gotówką na w/w konto Gminy Narol, jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.
10. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu.
11. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).
12. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.
13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
14. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 9 i pod nr tel. (0-16) 63 17 087 wew. 24.
15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Narol, dnia 31 sierpień 2010 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny