Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 451 o pow. 0,11 ha, położonej w Płazowie
Data publikacji: 2010-04-22
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
ogłasza I p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w obrębie Płazów, oznaczonej jako działka nr 451 o pow. 0,11 ha, objętej księgą wieczystą Nr 31612.


1. Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2010 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, pok. nr 9.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 8 216,00 zł
(słownie złotych: osiem tysięcy dwieście szesnaście 00/100).

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 22% podatek VAT.

3. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 90,00 zł.

4. Wadium wynosi: 1 600,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset).

5. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do kasy Urzędu Miasta i Gminy Narol lub na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003 w terminie do 20 maja 2010 r. – za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałą część wartości nieruchomości należy wpłacić przed wyznaczonym terminem sporządzenia umowy kupna-sprzedaży.
Pozostałe wpłacone wadia zostaną zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).

8. Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przedmiotowa działka leży w terenach zabudowy mieszkaniowej.

9. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 9 i pod nr tel. (0-16) 63 17 087 wew. 24.

10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Narol, dnia 22 kwietnia 2010 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny