Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Data publikacji: 2010-02-09
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Narolu, objętej księgą wieczystą Nr 27109, stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone do dzierżawy jako teren pod istniejącym, wybudowanym na warunkach tymczasowych kioskiem handlowym, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności.

1. Działka nr 85 o pow. 0,6647 ha – do dzierżawy przeznaczona część o pow. 10m2;
2. Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 1,00 zł za 1 m2.
Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. /Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm./ dzierżawa objęta jest 22% stawką podatku VAT, która zostanie doliczona do czynszu dzierżawnego.
3. Okres dzierżawy do 3 lat.
4. Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomości nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Narol wymieniona wyżej działka znajduje się w strefie zabudowy miejskiej: I-Centrum.
5. Zgodnie z § 4 Uchwały Nr 163/XXIII/08 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, pierwszeństwo dzierżawy przysługuje dotychczasowemu dzierżawcy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 10.02.2010 r. do dnia 02.03.2010 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

Osoby zainteresowane dzierżawą przedmiotowej nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 02.03.2010 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.

Narol, dnia 09.02.2010 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny