Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
Data publikacji: 2010-02-09
Osoba, która stworzyła pozycję:  Halina Kulisz

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póżn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Płazowie, przy ul. Sikorskiego 3, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 1572, zabudowanej budynkiem komunalnym, stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczonej do najmu, jako lokal użytkowy.

 

  1. Działka nr 1572 – do najmu przeznacza się nieruchomość położoną w Płazowie, zabudowaną budynkiem murowanym , do najmu przeznacza się część budynku o pow. użytkowej 60,0 m². Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności usługowo-handlowej, użytkowany przez Firmę Handlowo – Usługową Marcin Tarnawski, ul. Sądowa 9A/4, 50-046 Wrocław.
  2. Wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi 6,00zł/m²
  3. Okres najmu do 3 lat
  4. Zgodnie z § 2 pkt 4 Uchwały Nr 163/XXIII/08 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada
  5. 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, pierwszeństwo dzierżawy przysługuje dotychczasowym najemcom.


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 10.02.2010 r. do 02.03.2010 r. oraz do podania do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

Osoby zainteresowane wynajmem przedmiotowej nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 02.03.2010 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 16, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 29

 

Narol, dnia 09.02.2010 r.

 

 

 

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny