Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ”Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego Akademia Narolska"
Data publikacji: 2009-09-16
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

ROŚ.7615-14/09

Narol, 9.09.09 r.


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ”Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego Akademia Narolska„ na działkach o nr ewid. 1837, 1838, 1839, 2430, 2431 w Narolu oraz nr ewid. 1595 i 1596 w Narolu Wsi.

i o możliwości zapoznania się
z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy

Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
zawiadamia,

że w dniu 9 września 2009 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 sierpnia 2009 r.. Fundacji Pro Academia Narolense ul. Pałacowa 1/3, 37-610 Narol w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ”Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego ´ Akademia Narolska´„ na działkach o nr ewid. 1837, 1838, 1839, 2430, 2431 w Narolu oraz nr ewid. 1595 i 1596 w Narolu Wsi

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ”Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego ´ Akademia Narolska´„ na działkach o nr ewid. 1837, 1838, 1839, 2430, 2431 w Narolu oraz nr ewid. 1595 i 1596 w Narolu Wsi.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ”Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego ´ Akademia Narolska´„ na działkach o nr ewid. 1837, 1838, 1839, 2430, 2431 w Narolu oraz nr ewid. 1595 i 1596 w Narolu Wsi jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, pokój nr 12, I piętro, tel. 016 6317087 wew. 25 w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny