Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Ogłoszenie II przetergu na sprzedaż działki nr 222/1, położonej w Łówczy
Data publikacji: 2009-08-25
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL

ogłasza II p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w obrębie Łówcza, oznaczonej jako działka nr 222/1 o pow. 0,19 ha, objętej księgą wieczystą Nr 34446.


1. Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2009 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i     Gminy Narol, ul. Rynek 1, pok. nr 9.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 9 444,00 zł 
    (słownie złotych: dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery).

    Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 22% podatek VAT.

3. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 100,00 zł.

4. Wadium wynosi: 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc).

5. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do     kasy Urzędu Miasta i Gminy Narol lub na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 73 9103     0001  2001 0000 0198 0003 w terminie do 24 września 2009 r. – za terminową wpłatę     uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny     nabycia nieruchomości, natomiast pozostałą część wartości nieruchomości należy wpłacić     przed wyznaczonym terminem sporządzenia umowy kupna-sprzedaży.
    Pozostałe wpłacone wadia zostaną zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu lub odwołaniu     przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.
    Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy     w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od     zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
    - dowód wpłaty wadium
    - dokument potwierdzający tożsamość
    - upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru       Sądowego (w przypadku osoby prawnej).

8. Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie     obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie     ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przedmiotowa działka     leży w terenach zabudowy siedliskowej.

9. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 9 i pod nr tel.     (0-16) 631 70 87 wew. 24.

10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z        ważnych powodów.

Narol, dnia 25 sierpnia 2009 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny