Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej - Narol
Data publikacji: 2009-06-26
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)  p o d a j e  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej  mienie komunalne  Gminy  Narol  przeznaczone  do  s p r z e d a ż y.

 

1.       Położenie, obręb: Narol, ul. Krupiecka.

2.       Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:

·     działka nr 524/3 o pow. 0,0164 ha – cena netto:  2 644,00 zł.

3.       Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium kierunków   zagospodarowania przestrzennego gminy – teren zabudowy mieszkaniowej.

 

4.       Forma sprzedaży: bez przetarguna poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej  ustawy  upływa  z  dniem  07.08.2009 r.

 

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.

 

 

Narol, dnia  26.06.2009 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny