Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REFERENDA

Drukuj
Grupa: REFERENDA
Nazwa pozycji: ZP-3410-VIII-1-09 Przetarg na nadzór inwestorski kanalizacje II
Data publikacji: 2009-06-02
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek

ZP-3410-VIII-1/09                                                                           Narol, dnia 02.06.2009 r.

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Narolu

 

Ogłasza

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na: „Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami na zadaniu pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Huta Różaniecka ,Narol Wieś, Lipsko, Jędrzejówka  w gminie Narol”.

 

.

 

 

 

Ogłoszenie zamieszczono w biuletynie zamówień publicznych w dniu 02.06.2009 r.

pod numerem 174802 - 2009

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Narolu

37-610 Narol

tel. (0-16) 6317087, fax (0-16) 6317104

Osoba upoważniona do kontaktu:

Adolf Adamek

 

2) Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

 

3) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można uzyskać w siedzibie

Zamawiającego  w godz. od 8.00 do 14:30 od poniedziałku do piątku.

Dostępna jest również na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Narol –  
            www.bip.narol.pl

 

4) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami na zadaniu pn„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Huta Różaniecka ,Narol Wieś, Lipsko, Jędrzejówka  w gminie Narolrealizowanym na podstawie :, pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Lubaczowskiego.

Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie:

Zamówienie obejmuje kompleksowy nadzór i kontrolowanie rozliczenia robót w branżach

- instalacyjno -sanitarnych

- instalacji elektroenergetycznych,

-drogowej,

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień

Kod CPV:  71 52 00 00 - 9

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.

 

6) Termin wykonania zamówienia:

Do 15.06 2010r.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia

     tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie

art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych oraz

spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowe informacje na temat dokonywania oceny spełnienia tych warunków zawiera SIWZ

 

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100%

 

10) Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy w Narolu, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, do dnia  10.06.2009r. do godz. 10:00.

 

11) Miejsce i termin otwarcia ofert:

W siedzibie Zamawiającego w dniu 10.06.2009r. o godz. 10:30.

 

12) Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od terminu otwarcia ofert.

 

13) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Nie dotyczy.

 

14) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Nie dotyczy.

 

15) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Nie dotyczy.

 

16) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Nie dotyczy.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny