Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Data publikacji: 2009-02-27
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)    p o d a j e  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone  do   d z i e r ż a w y.

 

1.       Działka nr 68/1 o pow. 15,84 ha, położona w Lipiu, KW Nr 39007– do dzierżawy przeznacza się część o pow. 0,50 ha – do użytkowania rolniczego.

2.       Działka nr 86 o pow. 0,3315 ha, położona w Narolu, KW Nr 27109 – do dzierżawy przeznacza się część o pow. 0,0020 ha – pod działalność gospodarczą.

3.       Działka nr 87/3 o pow. 0,0025 ha, położona w Narolu, KW Nr 27109 – pod działalność gospodarczą.

4.       Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego dla działki rolnej wynosi 100,00 zł za 1 ha.

5.       Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego dla działek pod działalność gospodarczą wynosi netto 1,00 zł za 1 m2.

6.       Okres dzierżawy do 5 lat.

7.       Zgodnie z § 4 Uchwały Nr 163/XXIII/08 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, pierwszeństwo dzierżawy przysługuje dotychczasowym dzierżawcom.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 27.02.2009 r. do dnia 20.03.2009 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.        

 

Osoby zainteresowane dzierżawą przedmiotowych nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 20.03.2009 r.

 

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.

 

 

Narol, dnia 27.02.2009 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny