Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REFERENDA

Drukuj
Grupa: REFERENDA
Nazwa pozycji: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 2008-12-19
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
ZP-3410-VIII -1/08 Narol, dnia 19.12.2008r. Urząd Miasta i Gminy w Narolu Ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na: „Sprzedaż oleju i benzyny bezołowiowej Pb-95 do pojazdów gminnych” Ogłoszenie zamieszczono w biuletynie zamówień publicznych w dniu 19.12.2008r. pod numerem 372521-2008 1) Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Narolu 37-610 Narol tel. (0-16) 6317087, fax (0-16) 6317104 Osoba upoważniona do kontaktu: Adolf Adamek 2) Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro. 3) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w godz. od 8.00 do 14:30 od poniedziałku do piątku. Dostępna jest również na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Narol – www.bip.narol.pl 4) Określenie przedmiotu zamówienia: „Sprzedaż oleju i benzyny bezołowiowej Pb-95 do pojazdów gminnych” Asortyment oraz ilości : a) olej napędowy ok. 24000 litrów rocznie b) etylina bezołowiowa ok. 240 litrów rocznie 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych. 6) Termin wykonania zamówienia: Do 30.12. 2009r. 7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24ust.1 i 2, oraz spełniający wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 8) Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena Oleju napędowego – 75% Cena Etyliny Pb-95 - 5% Stały upust - 20% 10) Miejsce i termin składania ofert: W siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy w Narolu, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, do dnia 29.12.2008r. do godz. 10:00. 11) Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od terminu otwarcia ofert. 12) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 13) Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 14) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 15) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 lub w art.134 ust.6 pkt.3i4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i 7.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny