Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REFERENDA

Drukuj
Grupa: REFERENDA
Nazwa pozycji: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ogłasza przetarg nieograniczony na: „dostawę samochodu fabrycznie nowego 9-osobowego typu bus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim”
Data publikacji: 2008-11-20
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

ŚDS. ZP-341- I -2/08                                                                                                       Lipsko, dnia 20.11.2008r.

 

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

W LIPSKU

 

Ogłasza

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na: „dostawę samochodu fabrycznie nowego 9-osobowego typu bus, przystosowanego

do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim”

CPV 34.11.00.00-1

 

 

Ogłoszenie zamieszczono w biuletynie zamówień publicznych w dniu 20.11.2008r.

pod numerem 325243 – 2008

 

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku

Lipsko, ul. Lwowska 34   

37-610 Narol

tel. (0-16) 6317979, fax (0-16) 6317104

E-mail: sds.lipsko@neostrada.pl

Osoba upoważniona do kontaktu:

Monika Rybka

 

2) Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro.

 

3) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można uzyskać w siedzibie

Zamawiającego  w godz. od 8.00 do 14:30 od poniedziałku do piątku.

Dostępna jest również na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Narol –   
           
www.bip.narol.pl

 

4) Określenie przedmiotu zamówienia:

„Dostawa samochodu fabrycznie nowego 9-osobowego, typu bus, przystosowanego do przewozu  osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim.”

Rok produkcji 2008.

Samochód musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

- silnik o mocy  min. 100 KM, wysokoprężny z doładowaniem,

- ilość miejsc: kierowca + 8 osób,

- przystosowanie do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.

 

6) Termin wykonania zamówienia:

Do 15.12. 2008r.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia

     tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie

art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych oraz

spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100%

10) Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie zamawiającego tj. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku,

Lipsko, ul. Lwowska 34, 37-610 Narol, do dnia  28.11.2008r. do godz. 10:00.

 

11) Miejsce i termin otwarcia ofert:

W siedzibie Zamawiającego w dniu 28.11.2008r. o godz. 10:30.

 

12) Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od terminu otwarcia ofert.

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny