Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Data publikacji: 2008-11-03
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)  p o d a j e  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Narolu, objętej księgą wieczystą Nr 27109, stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone do  d z i e r ż a w y .

1.       Działka nr  699/1 o pow. 42,2688 ha – do dzierżawy przeznacza się część działki o pow. 3,00 ha, stanowiącej zbiornik wodny z wykorzystaniem na cele rybacko - wędkarskie;

2.       Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi brutto 1 000,00 zł.

3.     Okres dzierżawy 10 lat – zgodnie z uchwałą Nr 158/XXII/2008 Rady Miejskiej w Narol z dnia 9 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata działki mienia komunalnego.

4.     Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomości nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol,  tj. od dnia 03.11.2008 r. do dnia 24.11.2008 r.

 

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.

Narol, dnia 03.11.2008 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny