Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REFERENDA

Drukuj
Grupa: REFERENDA
Nazwa pozycji: przetarg na dzierżawę
Data publikacji: 2008-08-27
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

ogłasza  I  p r z e t a r g   pisemny  nieograniczony  na  oddanie w dzierżawę na czas oznaczony, tj. na okres 10 lat części  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w obrębie Ruda Różaniecka z przeznaczeniem na utworzenie piaskowni po uprzednim uzyskaniu wymaganych zezwoleń, objętej księgą wieczystą Nr 32658, prowadzoną  przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie.

 

1.       Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 919 o pow. 37,47 ha – do dzierżawy przeznacza się część działki o pow. 16697 m2, gdzie maksymalne pozyskanie piasku szacowane jest na 120 000 m3 – z rocznym limitem do 20 000 m3.

 

2.       Wyłoniony w drodze przetargu dzierżawca zobowiązany będzie do wystąpienia o uzyskanie koncesji na utworzenie piaskowni oraz wszelkich pozwoleń z tym związanych zgodnie z obowiązującym prawem.

Dopuszcza się nieprzekraczalny termin na uzyskanie koncesji do 1,5 roku od dnia  zawarcia umowy. Niedotrzymanie terminu spowoduje przepadek wadium    i unieważnienie przez wydzierżawiającego umowy dzierżawy.

 

3.       Cena  wywoławcza  dla 1 m3 pozyskanego piasku określona zostaje na kwotę 6,00 zł + 22% podatek VAT  (słownie: sześć złotych za 1 m3 plus podatek VAT).

     

4.       Wadium w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) należy wnieść w terminie do 24 września 2008 r. w kasie tut. Urzędu lub na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003 – za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

 

5.       Opłaty z tytułu dzierżawy wnoszone będą kwartalnie, a terminy wpłat i szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.

 

6.       Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 24 września 2008 r. włącznie w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Narolu, ul. Rynek 1, parter,  pok. nr 1.

Pisemna oferta winna zawierać:

a)       imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

b)       datę sporządzenia oferty;

c)       oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4)    oferowana cena za 1 m3 piasku (netto);

5)  w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych oferta dodatkowo powinna zawierać:

        - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania oferty, a w przypadku spółek cywilnych dodatkowo umowę regulującą współpracę podmiotów działających wspólnie.
Do ofert dołączyć należy kopię dowodu wniesienia wadium.

 

7.     Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej: część jawna przetargu - otwarcie                ofert nastąpi       w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Narolu, ul. Rynek 1, w dniu 30 września 2008 r. o godz. 1000.

 

Przy wyborze oferty komisja przetargowa będzie brała pod uwagę zaoferowaną cenę.

 

Wadium oferenta, który wygra przetarg i zawrze umowę dzierżawy, będzie stanowiło zabezpieczenie realizacji punktu 2 niniejszego ogłoszenia, a pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie (bez odsetek) po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę złożonych ofert, jeżeli chociaż jedna z ofert spełnia warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

 

Organizator przetargu zawiadomi dzierżawcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.

 

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się bez usprawiedliwienia do podpisania umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

       

8.       Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol,  pok. nr 9  i pod  nr tel. (0-16) 63 17 087 wew. 24.

 

      Narol, dnia 27 sierpień 2008 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny