Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REFERENDA

Drukuj
Grupa: REFERENDA
Nazwa pozycji: ZP-3410-V-1-08 Odnowa nawierzchni dróg w miejscowościach Ruda Róż. Łukawica-Bieniaszówka
Data publikacji: 2008-08-14
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek

ZP-3410- V -1-/08                                                                            Narol 14.08.2008 r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

1. Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol ul. Rynek 1

 tel.(016)631 70 87 

2. Przetarg nieograniczony

3. www.bip.narol.pl

4. Przedmiot zamówienia: Odnowa nawierzchni dróg w miejscowościach: Ruda Różaniecka, Łukawica-Bieniaszówka

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia: 15.10.2008 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu, oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art.22 ust.1pkt.1,2,3,4, oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8. informacje na temat wadium: Nie wymagane

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%

10. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Narol ul. Rynek 1, 37-610 Narol pok. Nr 3 dnia 04.09.2008 r. do godz.1000

11. Termin związania ofertą:30 dni

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów z adresem strony internetowej: Nie dotyczy

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony na której będzie prowadzona aukcja: Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

 

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny