Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
Data publikacji: 2008-07-02
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

ROŚ.7615/ 23 /08                                                                                   Narol, …….08 r.

 

Projekt

 

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1. art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), a także § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r. poz. 2573 z póź. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Narol i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację  inwestycji pn. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1634R ŻUKÓW – HUTA RÓŻANIECKA - SUSIEC W KM 5+454 – 12+280 ORAZ DROGI POWIATOWEJ
NR 1636 R RUDA RÓŻANIECKA - PŁAZÓW W KM 0+000 – 4+200 TWORZĄCYCH JEDEN CIĄG DRÓG

 

 

I.                    Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia    

    Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1634r: Żuków – Huta Różaniecka - Susiec w km 5+454 – 12+280 oraz drogi powiatowej Nr 1636 R Ruda Różaniecka - Płazów W Km 0+000 – 4+200 tworzących jeden ciąg dróg powiatowych.


           Planowane przedsięwzięcie znajduje się w województwie podkarpackim w gminie Narol  i obejmuje odcinek o długości 11 026 mb.

Planowane przedsięwzięcie położone jest w granicach Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 -  Obszar Specjalnej Ochrony ptaków „PUSZCZA SOLSKA”  i kwalifikuje obiekt do przedsięwzięć mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Lokalizacja

            Przebudowywany odcinek drogi znajduje się w ciągu dróg powiatowych nr 1644 R Żuków – Huta Różaniecka - Susiec oraz nr 1636R Ruda Różaniecka – Płazów.

Odcinek drogi objęty przebudową położony jest w północno — wschodniej części województwa podkarpackiego na terenie powiatu lubaczowskiego. Przebiega on przez tereny administrowane przez Miasto i Gminę Narol. Początek projektowanego odcinka przebudowy tj.  km 0+000 znajduje się w m. Huta Różaniecka (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1635R Huta Różaniecka przez wieś), a koniec projektowanego obiektu zlokalizowana w km 11+026 w m. Płazów (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 865 Jarosław – Bełżec).

 

Zakres robót

Zakres projektowanych robót obejmuje:

·         przebudowa nawierzchni (uzupełnienie podbudowy do szerokości 5,50 i nowa warstwa nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego),

·         odbudowa rowów przydrożnych (odmulenie rowów, konserwacja przepustów pod korona drogi),

·          przebudowa zjazdów na drogi transportu rolnego.

Konstrukcja nawierzchni

Projektowana konstrukcja wzmocnienia istniejącej nawierzchni, wg. obliczeń wykonanych  w oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne:

o        profilowanie istniejącej konstrukcji masą min-asfaltową do wymaganych spadków poprzecznych,

o        w-wa wiążąca z betonu asfaltowego

o        w-wa ścieralna z betonu asfaltowego

 

 

Przebieg drogi w planie i przekroju podłużnym
           Projektowana trasa przedmiotowego odcinka drogi jest zgodna ze stanem istniejącym
i nie powoduje zmian jej przebiegu.

W przekroju podłużnym niweleta drogi zostanie dopasowana do istniejącej jezdni. Przebieg niwelety wynika z grubości wzmocnienia istniejącej nawierzchni. Lokalnie zostaną wprowadzone niewielkie korekty niwelety ze względu na powstałe odkształcenia w okresie eksploatacji istniejącej nawierzchni.

 

Odwodnienie

Projektowane odwodnienie będzie zapewnione poprzez odpowiednie ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych jezdni i poboczy. Przewiduje się odprowadzenie wód do istniejących rowów odpływowych.

Dla istniejących przepustów, w zależności od potrzeb, przewiduje się naprawę bądź przebudowę murków czołowych oraz oczyszczenie rury przelotowej, bądź ich kompletną odbudowę.

Zatoki autobusowe

W miarę możliwości terenowych przewiduje się przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowych.

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe mogą dotyczyć istniejących przepustów pod zjazdami, przepustów pod koroną drogi, rozbiórki istniejącej nawierzchni, itp.

 

II.                  Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną.

Wykaz działek zajętych pod budowę inwestycji:

Płazów – 454,

Ruda Różaniecka – 2966, 2968/1, 2967/1,
Huta Różaniecka – 563/1, 536/4, 1992, 2110, 2245

 

Powierzchnia projektowanej inwestycji:

            Powierzchnia terenu zajmowanego pod budowę inwestycji wynosi 13,3 ha.

Parametry projektowanej drogi:

- klasa techniczna drogi                    Z,
- prędkość projektowana                   50 km/h
- kategoria ruchu                                KR-2
- obciążenie nawierzchni                   100
kN/oś

Przekrój poprzeczny półuliczny (odcinek chodnika w m. Ruda Różaniecka) i szlakowy:


- szerokość pasa ruchu                    2.75 – 3,00
- pobocze ziemne                             
1.00 – 1.50 m
 

 

II. Warunki wykorzystania terenu  w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

 

 

Opis stanu istniejącego

Odcinek projektowanej przebudowy znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w terenach zagospodarowanych rolniczo oraz na terenie kompleksów leśnych.

Droga Płazów - Ruda Różaniecka przebiega przez 3 oddziały Nadleśnictwa Narol-160,161,162 (leśnictwo Jezioro). W oddziałach tych występuje drzewostan sosnowy w wieku od 70-100 lat Typ gospodarczy drzewostanu  - Jd-So, Typ siedliskowy BMśw, LMśw. W podroście występuje Jd, Db, Św.

Droga Ruda Różaniecka – Susiec przebiega  przez leśnictwa: Jezioro, Maziarnia oraz Huta Różaniecka . Drzewostany usytuowane wzdłuż w/w drogi to głownie drzewostany sosnowe
w różnym wieku. Typ gospodarczy drzewostanów zależy od siedliska ale przeważa So, Bk-So lub Jd-So.

 

Na całym odcinku teren w obrębie istniejącej drogi ma charakter płaski.

 

Przekrój poprzeczny istniejącej drogi przedstawia się następująco:


- droga powiatowa nr 1634R i 1636R zaliczona jest do klasy Z

- szerokość jezdni — 5.0 – 5. 50 m,

- szerokość korony drogi – 6.50 — 7.50 m,

- pobocza ziemne 2 x (0,75 m—1,5 m),

- przekrój poprzeczny szlakowy  i lokalnie półuliczny

- odwodnienie powierzchniowe – rowy trapezowe otwarte

- nawierzchnia drogi bitumiczna.

 

Na nawierzchni bitumicznej występującej na projektowanym odcinku występują spękania podłużne i poprzeczne, ślady łatania.

System odwodnienia drogi opiera się na grawitacyjnym spływie wód opadowych do rowów przydrożnych i dalej do istniejących naturalnych cieków lub nie posiada odpływu. Rowy przydrożne w zdecydowanej większości są częściowo bądź całkowicie zamulone. Przepusty pod koroną drogi, drogami bocznymi oraz zjazdami wymagają remontów
i oczyszczenia. Przepusty pod koroną drogi w większości są w dobrym stanie technicznym, ale kilka z nich wymaga przebudowy.

 

 Stan poboczy jest zróżnicowany. Pobocza ziemne są odcinkowo zawyżone i nie posiadają właściwego spadku, co utrudnia prawidłowe funkcjonowanie odwodnienia powierzchniowego.

Istniejące skrzyżowania z drogami bocznymi posiadają nawierzchnię utwardzoną. Wymagają jedynie niewielkiej korekty promieni skrętu oraz dostosowania wysokościowego nawierzchni do planowanych robót.

 Przystanki autobusowe w dużej części nie posiadają wymaganych zatok autobusowych.

W pasie drogowym znajdują się urządzenia obce następujących branż:

- linia energetyczna NN

 - linia telefoniczna napowietrzna

- przecięcia wodociągów, gazociągów, linii energetycznych i teletechnicznych.

 

Uzasadnienie przedsięwzięcia

   

             Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi ma na celu przede wszystkim wzmocnienie konstrukcji nawierzchni istniejącej oraz dostosowanie przekroju poprzecznego do wielkości normatywnych. Celem opracowania jest również uporządkowanie odwodnienia, które aktualnie nie zapewnia prawidłowego odprowadzenia wody z jezdni.

 Przebudowa drogi ma na celu również poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez między innymi budowę zatok autobusowych..

 

 III . Rodzaj technologii

            Inwestycja w postaci przebudowy drogi nie ma charakteru produkcyjnego.


IV.  Ewentualne
warianty przedsięwzięcia

           Nie przewiduje się wariantów przedsięwzięcia.

 

VI. Rozwiązania chroniące środowisko

 

Wpływ inwestycji na środowisko i środki zapobiegawcze:

1.      odprowadzanie ścieków deszczowych o stężeniu w zakresie zawiesiny ogólnej 40 - 79 mg/l oraz substancji ropopochodnych poniżej 15 mg/l.

2.       emisja zanieczyszczeń do atmosfery (emisja spalin z ruchu samochodów);

3.      emisja hałasu komunikacyjnego — poziom dźwięku w nocy przekroczony do odległości 15 - 20 m od krawędzi jezdni.


Prognozowany ruch samochodowy dobowy docelowo oceniono na:

 

PROGNOZA RUCHU SDR


Przewidywany ruch średniodobowy dla roku 2020 określa się na SDR:

1. Odcinek od Huty Różanieckiej do Rudy Różanieckiej (skrzyżowanie dróg nr 1634R i 1636R) ok. 900 poj./dobę — w tym ok. 8,0 % pojazdy ciężkie.

2. Odcinek od Rudy Różanieckiej do Płazowa ok. 1000 poj./dobę — w tym ok. 105 % pojazdy ciężkie.

 

Ścieki deszczowe:

Porównując do opracowań wykonywanych dla dróg wojewódzkich o przewidywanym natężeniu ruchu ok. 1700 poj./dobę, w których obliczenia nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych norm wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska uznaje się, że prognozowany średnie natężenie ruchu 1000 poj./dobę również spełnia warunek ww. normy.

Przebudowywana droga powiatowa będzie odwadniana poprzez nadanie jezdni odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych jezdni i chodników. Przewiduje się odprowadzenie wód do rowów przydrożnych, na niektórych odcinkach rowy kryte.

Podczyszczenie wody opadowej nie jest wymagane.

 

Ochrona przed hałasem i drganiami:

            Przy przewidywanym docelowym ruchu dobowym 1000 poj./dobę poziom hałasu na granicy pasa drogowego nie przekracza wartości dopuszczalnych wg załącznika do Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dna 13 maja 1998 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 1998 r., Nr 66, poz. 436)

             W wariancie bezinwestycyjnym tj, gdy droga powiatowa nie będzie zmodernizowana poziom dźwięku będzie nieznacznie większy z powodu mniejszej płynności ruchu powodowanej złym stanem technicznym drogi. Po modernizacji hałas komunikacyjny powinien ulec zmniejszeniu z uwagi na poprawę technicznych parametrów drogi i zwiększenie płynności ruchu
w stosunku do stanu bez modernizacji drogi.


Wpływ na powierzchnię ziemi

           W  trakcie budowy nie będzie występować wpływ na powierzchnię ziemi.
W czasie eksploatacji ulica nie będzie-miała wpływu na zanieczyszczenie gleb. 

 Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

         Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Solska” (PLB060008) - wyznaczonego na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313) i w granicach Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej – funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Nr 72/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 137, poz. 2088).

 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
        w projekcie budowlanym

 

1)  Projekt budowlany nie może naruszać ustaleń  wymienionych w niniejszej decyzji.

2) Określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub   przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji.

 

IV.                      Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych,
w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych  awarii

 

      Przedmiotowego przedsięwzięcia nie zaliczono do zakładów stwarzających zagrożenia wystąpienia poważnych awarii.

 

V.                  Transgraniczne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia 

 

Analiza zasięgu  i rodzaju oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykazała, że nie będzie ono posiadać możliwości transgranicznego oddziaływania.

 

VI.                Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania

 

Oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować naruszenia standardów emisyjnych w środowisku, w związku z czym nie występuje potrzeba ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Decyzję wydaje się na wniosek Gminy Narol dotyczącą środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji pn. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1634R ŻUKÓW – HUTA RÓŻANIECKA - SUSIEC W KM 5+454 – 12+280 ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 1636 R RUDA RÓŻANIECKA - PŁAZÓW W KM 0+000 – 4+200 TWORZĄCYCH JEDEN CIĄG DRÓG

 

Przed wydaniem tej decyzji – zgodnie  z art. 51 ust. 1 pkt 2 i ust. 2  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z. późn. zm.) zostało przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko  -  po zasięgnięciu opinii Wojewody Podkarpackiego  jako organu ochrony środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie,  Burmistrz Miasta
 i Gminy w Narolu wydał postanowienie znak: ROŚ.7615/20/08 z dnia 19.05.2008 r. stwierdzającego brak obowiązku opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach Obszaru Specjalnej  Ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Solska” (PLB060008) - wyznaczonego na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313) i w granicach Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej – funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Nr 72/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 137, poz. 2088).

Następnie  na  podstawie  art.  48 ust. 2 i 3 ustawy Prawo ochrony środowiska wystąpiłem z wnioskiem o uzgodnienie projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia. Uwarunkowania uzyskały  uzgodnienia:

-  Wojewody Podkarpackiego pismem z dnia ……………….

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie pismem z dnia ………………

 

         Po przeanalizowaniu zgromadzonych materiałów, uznałem że planowane przedsięwzięcie przy zachowaniu warunków określonych w niniejszej decyzji – zarówno
w fazie realizacji jak i eksploatacji – spełni wymogi obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i w związku z tym postanawiam jak w sentencji decyzji.

 

P O U C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Wniosek ten powinien być złożony przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Termin, o którym mowa wyżej może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja  planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem organu wydającego decyzję
w terminie 14-stu dni od daty otrzymania.

 

Zwolniono od opłaty skarbowej

Art.7pkt. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej

(Dz.U. nr 225,poz. 1635)

 

Otrzymują:

1.Gmina Narol

2. A/a.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny