Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obr. Narol
Data publikacji: 2008-05-27
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)  p o d a j e  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Narol  przeznaczone  do  s p r z e d a ż y.

 

 

1.      Położenie, obręb: Narol, os. Słoneczne.

2.      Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:

·    działka nr 2466/3 o pow. 0,0360 ha – cena netto:  2 718,00 zł

·    działka nr 2466/4 o pow. 0,0323 ha – cena netto:  2 498,00 zł.

3.      Przeznaczenie: w planie zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Słoneczne” w Narolu, teren oznaczono symbolem 10US – urządzenia zabawowe i rekreacyjne.

 

 

4.      Forma sprzedaży: bez przetarguna poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej  ustawy  upływa  z  dniem  08.07.2008 r.

 

Bliższych informacji o nieruchomościach ujętych w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 29.

 

 

 

Narol, dnia  27.05.2008 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny