Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przezn. do dzierżawy
Data publikacji: 2008-05-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)  p o d a j e  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Narolu, objętej księgą wieczystą Nr 27109, stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone do  d z i e r ż a w y  jako teren zieleni dla przyległej działki budowlanej.

 

1.      Działka nr  2435 o pow. 0,1493 ha – do dzierżawy przeznaczona część o pow. 58m2;

2.      Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,50 zł za 1 m2.

    Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. /Dz.U.z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm./ dzierżawa objęta jest 22% stawką podatku VAT, która zostanie doliczona do czynszu dzierżawnego.

3.   Okres dzierżawy 10 lat – zgodnie z uchwałą Nr 129/XVI/2008 Rady Miejskiej w Narol    z dnia  15 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata działki mienia komunalnego.

4.   Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomości nie jest objęty     aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.           

      Zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Narol wymieniona wyżej działka znajduje się w terenach osadniczych.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol,          tj. od dnia 15.05.2008 r. do dnia 5.06.2008 r.

 

 

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.

 

 

 

 

Narol, dnia 15.05.2008 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny