Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrzejówka
Data publikacji: 2008-03-20
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Projekt

 

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1. art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), a także § 3 ust. 1 pkt 72a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r. poz. 2573 z póź. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Narol i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrzejówka zlokalizowanego:

·   na działkach nr: 455/3, 455/2, 455/1, 452/1, 524 położonych w obrębie geodezyjnym Lipsko,

 

·   na działkach nr: 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267,  2269, 2258, 2272 położonych w obrębie geodezyjnym Narol,

 

·   na działkach nr: 462/1, 2/1, 12, 3, 4, 462/4, 461/4, 460/1, 13, 14, 462/5, 462/6, 15, 1189/1, 462/3, 16, 17/1, 31, 17/2, 326, 325, 324, 317, 318, 319, 282, 254, 311/1, 327/2, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336/1, 336/2, 323, 316, 315, 312, 257/1, 257/2, 309, 302, 307, 305, 310, 304, 303, 300, 301, 299, 298, 341, 343, 340, 297, 295,  296, 294, 292, 293, 290, 344/1, 345, 348, 349, 344/2, 342, 346, 301, 270, 272, 274, 289, 275/2, 275/1, 276, 277, 278, 280, 288, 285, 286, 287, 283, 366, 368, 284, 327/1, 363, 360, 1121, 361/3, 352, 351, 353, 369/3, 369/4, 369/1, 361/4, 357, 356, 355, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 17/10, 26, 17/11, 27, 17/12, 17/4, 17/5, 17/6, 17/9, 17/8, 28/3, 28/2, 29, 252/2, 252/1, 253, 251, 250, 249, 246, 245, 33, 32/6, 34, 35, 36, 215/1, 247, 267, 268/1, 243, 242, 233, 273, 238, 281, 232, 228, 230/4, 229, 230/5, 37, 39, 41, 32/1, 32/2, 32/3, 197/1, 197/2, 198, 199, 197/3, 200, 197/4, 201, 32/4, 32/7, 206, 207, 215/2, 205, 208, 244, 241, 240, 210, 211, 239, 213, 237, 235, 234, 188/9, 195, 196, 194, 188/10, 193, 188/5, 225, 223, 224, 221, 216, 190, 189, 523, 188/6, 188/7, 139, 138, 137, 195, 133/1, 136, 134/1, 130/2, 130/1 w  obrębie geodezyjnym Jędrzejówka.

I. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Inwestycja p.n. „Kanalizacja sanitarna dla miejsc. JĘDRZEJÓWKA gm. Narol”– jest częścią ogólnego planu uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w gminie Narol. Etap budowy kanalizacji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowo- gospodarcze z istniejącej oraz projektowanej zabudowy zlokalizowanej na terenie inwestycji i doprowadzającej je za pośrednictwem kanałów objętych projektem na projektowaną oczyszczalnię ścieków w miejscowości NAROL gm. Narol. Rozpatrywany teren położony jest w gminie Narol pow. Lubaczów w województwie podkarpackim. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego oraz w Obszarze Specjalnej Ochrony (OSO) ptaków Roztocze - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. - Dz.U. Nr 179 poz. 1275 z dnia 28 września 2007 r.

Przedmiotem inwestycji jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej w systemie rozdzielczym w miejscowości Jędrzejówka oraz przesłanie ich w kierunku istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych
w Narolu.

Z poszczególnych budynków odprowadzenie ścieków odbywać się będzie
z wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych do projektowanych przykanalików,
a następnie do projektowanej sieci kanalizacyjnej. Ścieki odprowadzane będą kanalizacją grawitacyjną z poszczególnych punktów miejscowości w kierunku oczyszczalni ścieków
w Narolu. Na terenie miejscowości Jędrzejówka zaprojektowana została:

·         przepompownia przydomowa P2 na działce nr 130/2 o przewodzie ciśnieniowym średnicy zewnętrznej ø 65 mm, długości L = 490 m, zakończonym w studzience rozprężnej SR2 na działce nr 133/1 – teren prywatny

Na terenie Narola:

·         przepompownia P1 na działce nr 2264 o przewodzie ciśnieniowym PEHD średnicy 90x5.1 mm, o długości L = 360 m, zakończonym
w studzience rozprężnej SR1 na działce nr 455/3 należącej do Gminy Narol

Szczegółowy układ przewodów i zaprojektowanych przepompowni  na terenie objętym opracowaniem przedstawia część rysunkowa.

Teren inwestycji obejmuje teren zabudowy miejscowości Jędrzejówka oraz grunty należące do miejscowości Jędrzejówka (odcinek leśny), którym został zaprojektowany przewód grawitacyjny. Ścieki sanitarne z terenu miejscowości Jędrzejówka sprowadzone zostały kanałem grawitacyjnym do przepompowni P1 na terenie działki 2264 należącej do Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Narolu  na terenie Narola. Skąd przepompownią P1 zostaną przepompowane na oczyszczalnie ścieków. Przy doborze przepompowni P1 został wzięty pod uwagę dopływ ścieków z lewobrzeżnej części Narola oraz z Wytwórni Wód Mineralnych „Galicya”. Odcinek ciśnieniowy transportujący ścieki
z przepompowni P1 do oczyszczalni ścieków po przekroczeniu rzeki Tanew zaprojektowany został w terenie działki prywatnej 452/1, a następnie działkami 455/1, 455/2  należącymi
do Gminy Narol w miejscowości Lipsko. Na działce 455/3 została zaprojektowana studzienka rozprężna SR1, z której ścieki kierowane są do istniejącej studzienki na kolektorze sanitarnym poprowadzonym na istniejącą oczyszczalnie ścieków.

Zabudowa na terenie miejscowości zlokalizowana jest wzdłuż drogi powiatowej nr. 2/1 prowadzącej z miejscowości Lipsko do miejscowości Dębiny oraz wzdłuż dróg gminnych odchodzących od drogi powiatowej. Miejscowość charakteryzuje się zabudową zwartą. Jest to w  większości zabudowa zagrodowa.

Na terenie objętym inwestycją zaistniała potrzeba przekroczenia 11 razy drogi powiatowej  nr 2/1, 6 razy dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej  oraz jedno przekroczenie rzeki Tanew.

 

 

            Skalę przedsięwzięcia obrazują podstawowe dane charakteryzujące inwestycję:

 

Lp.

Wyszczególnienie robót

Jednostka

Ilość
jedn.

1

2

3

4

1

Ilość mieszkańców Jędrzejówki

RLM

501,-

2

Ilość ścieków (Qśr dobę)

m3/d

60,-

3

Kanalizacja sanitarna

   ø 200 mm PVC-U, HS, SDR-34, SLW 60

   ø 65 mm (ciśnieniowa) PEHD

   ø 90 mm (ciśnieniowa) PEHD wg oferty przepompowni

   ø 160 mm – przyłącza PVC-U, HS, SDR-34, SLW 60

 

m
m
m
m

 

6500,-

490,-

360,-
3065,-

4

Budowle, przekroczenia

 

 

- Studzienki kontrolne

szt

342,-

- Przekroczenia przez drogi powiatowe

szt

11,-

- Przekroczenia przez główne drogi gminne

szt

6,-

- Przepompownie sieciowe

szt

1,-

- Przepompownie przydomowe

szt

1,-

- przekroczenie rzeki Tanew

szt

1,-

5

Wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni (P1)

m

90,-

6

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią wodociągową

szt

69,-

7

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej
z istniejącymi kablami eNN

szt

2,-

8

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią gazociągową

szt

60,-

9

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią telefoniczną

szt

42,-

 

 

Trasy projektowanych przewodów przedstawiono na załączniku graficznym. Etap budowy obejmuje budowę kanałów grawitacyjnych a także ciśnieniowe od przepompowni ścieków. Projektowaną kanalizacją sanitarną nie można przesyłać ścieków przemysłowych bez uprzedniego podczyszczenia do parametrów ścieków bytowych oraz zgody właściciela sieci i oczyszczalni. Nie wolno także kanalizacją sanitarną odprowadzać ścieków deszczowych. Realizacja powyższej inwestycji ma na celu poprawę warunków zamieszkania lokalnej społeczności, zapewniając tym samym ochronę środowiska naturalnego.

 II. Warunki wykorzystania terenu  w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

     W chwili obecnej teren, na którym będzie realizowana przedmiotowa inwestycja stanowią drogi dojazdowe o nawierzchni żwirowej oraz indywidualne posesje - ogródki przydomowe, tereny zielone, oraz grunty orne działek prywatnych.

Teren dla potrzeb inwestycji to terenu do czasowego zajęcia na okres budowy (tereny pod budowę kanałów). Trasę przebiegu uzbrojenia projektuje się mając na uwadze  zachowanie istniejących zadrzewień i zakrzaczeń.

Zieleń wysoką występującą na trasie kanalizacji stanowią nieliczne drzewa owocowe zaś zieleń niską stanowią głównie przyzagrodowe drzewa owocowe i ozdobne oraz             gminny las sosnowy z podrostami gatunków liściastych.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jak i ciśnieniowej wymagać będzie zajęcia pasa terenu szerokości do 4,00 m. Po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego. Należy dodać, że wszystkie rurociągi główne są przeważnie wzdłuż drogi powiatowej o nawierzchni utwardzonej - asfaltowej oraz drogach gminnych o nawierzchni żwirowej. Stąd też nie będą prowadzone prace ziemne trwale zniekształcające rzeźbę terenu, ponieważ projektuje się przywrócenie dróg oraz terenu do pierwotnego poziomu i stanu technicznego. Na trasie przebiegu kanalizacji zaprojektowane zostały przejścia pod drogami powiatowymi o nawierzchni asfaltowej oraz pod rowami melioracyjnymi.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty wymagające ochrony konserwatorskiej.

II. 1. Faza budowy kanalizacji

Prognoza oddziaływań na środowisko w fazie realizacji

W trakcie budowy mogą wystąpić okresowe negatywne oddziaływania na środowisko oraz uciążliwości dla ludzi ze względu na bliską odległość od zabudowy mieszkalnej i długotrwały proces budowy, a także lokalne niedogodności związane z ograniczeniami w ruchu drogowym. Monitorowanie przedsięwzięcia w fazie budowy winno być prowadzone w ramach nadzoru budowlanego.

 

a) Powierzchnia ziemi i wody gruntowe:

- prace ziemne pod wykonanie wykopów pod przepompownie ścieków i kanał

  ściekowy prowadzić w okresach suchych, o niskim zwierciadle wody gruntowej
  i w   możliwie krótkim okresie,

- odprowadzanie wód z wykopów budowlanych nie wymaga pozwolenia 

  wodno-prawnego.

           b).  Wody powierzchniowe:

            - realizacja  budowy inwestycji nie może spowodować zanieczyszczenia wód

              powierzchniowych oraz zmiany stanu wód na gruncie ze szkodą dla nieruchomości

              sąsiednich,

            - doprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków nie wymaga pozwolenia wodno-

              prawnego,

            - przekroczenie rzeki Tanew wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

c)     

Załączniki

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny