Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narol Wieś
Data publikacji: 2008-03-14
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

ROŚ.7615/12 /08                                                                                   Narol, …….08 r.

Projekt

 

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1. art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902), a także § 3 ust. 1 pkt 72a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r. poz. 2573 z póź. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Narol i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narol Wieś zlokalizowanego na działkach:

·   na działkach nr: 1864, 1951, 1953, 1954 położonych w obrębie geodezyjnym Narol,

·   na działkach nr: 6, 7, 10, 17, 18, 19, 20, 15, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 33, 61, 63, 64, 79, 81, 82, 83, 102, 125, 128, 172, 173, 192, 193, 194, 203, 218/2, 219, 249, 250, 253, 254, 277, 280, 279, 296, 297, 890, 894, 895, 896, 901, 903/1, 906/1, 907/1, 909, 915/1, 916, 918, 919, 922/1, 926/1, 927/1, 928, 929/1, 934, 936, 942, 945, 946, 955, 963, 971, 973/2, 974/2, 985/2, 992, 993, 997/2, 1008, 1009, 1025, 1027/4, 1027/3, 1037/2, 330, 331, 332, 334, 335, 387/1, 389, 415, 416, 418, 419, 421, 455/1, 458, 485, 488, 490, 521, 522, 523, 1048, 1097/2, 1098/2, 1100/2, 1101/2, 1102/2, 1162/2, 1240, 524/1, 524/2, 526, 561, 562, 568, 556, 557, 559, 1636, 588, 591, 592, 593, 610, 613, 636/3, 637, 638, 655, 656, 658/1, 659, 674, 676, 679, 680, 681, 683, 711, 714, 719, 721, 722, 723, 823, 825, 826, 829, 831, 834, 835, 1581, 1040, 1041, 1046, 1047, 1063/3, 1096, 1103/2, 1004/2, 1105/2, 1135/2, 1137/2, 1138/2, 1139/2, 1136/2, 1134/2, 1133/2, 1132/2, 1130/2, 1131/2, 1116/3, 1161/3, 1164/2, 1166/2, 1167/2, 1215/2, 1216/2, 1217/2, 1218, 1219/1, 1237, 1238, 1239/2, 1240, 1241, 1242, 1264, 1265, 1266, 1431, 1434, 1432, 1435/3, 1477/1, 1478/1, 1006/3, 1436/1, 1437/1, 362, 1005/3, 1007/1, 364, 1038/3, 386, 586, 614/1, 634/2, 824/1, 1042/1, 1042/2, 1042/3, 1064/3, 1065/3, 1079/3, 1080/3, 1113/3, 1163/3, 1113/4, 1165/1, 1179/3, 1180/3, 1182/3, 1181/3, 1183/3, 1185/3, 1193/3, 1194/3, 1195/3, 1196/1, 1197/1, 1212/3, 1213/3, 1214/3, 1267/1, 1268/1, 1435/5, 1648/1, 1637/2, 16, 29, 62/1, 171/1, 1637/3, 1637/4, 1637/5, 1637/9, 252, 278/1, 893/1, 897/1, 898/1, 899/1, 900/1, 904/1, 913/1, 8/1, 917/1, 921/1, 933/1, 944/1, 939/5, 941/1, 948/3, 948/4, 950/1, 1476/1, 952/3, 954/3, 954/5, 956/1, 959/3, 960/1, 961/1, 962/3, 966/1, 970/1, 978/1, 981/3, 984/3, 982/3, 994/1, 995/1, 996/3, 939/6, 80, 1026/1, 1036/3, 589, 639/1, 703/1, 717/1, 827, 1039, 1117/3, 1114/2, 1115/2, 935/1, 824/2, 1078/3, 1581,  1184/3, 558, 65, 1636, 1581, 1183/4, 1184/4, 1185/4, 1193/4, 1194/4, 1637/2, 936,  w obrębie geodezyjnym Narol Wieś.

 

I. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

             Inwestycja p.n. „Kanalizacja sanitarna dla miejsc. NAROL WIEŚ gm. Narol”– jest częścią ogólnego planu uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w gminie Narol. Etap budowy kanalizacji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowo- gospodarcze z istniejącej oraz projektowanej zabudowy zlokalizowanej na terenie inwestycji i doprowadzającej je za pośrednictwem kanałów objętych projektem na projektowaną oczyszczalnię ścieków w miejscowości NAROL gm. Narol. Rozpatrywany teren położony jest w gminie Narol pow. Lubaczów w województwie podkarpackim.

Z poszczególnych budynków odprowadzenie ścieków odbywać się będzie
z wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych do projektowanych przykanalików, a następnie do projektowanej sieci kanalizacyjnej. Ścieki odprowadzane będą kanalizacją grawitacyjną z poszczególnych punktów miejscowości w kierunku oczyszczalni ścieków. Na odcinkach gdzie rzeźba terenu nie pozwala na grawitacyjny przepływ ścieków zlokalizowane zostały przepompownie ścieków P, które będą przerzucać ścieki do studzienek rozprężnych SR, do istniejącej kanalizacji Ø200 w rejonie Masarni (dz. 1478/1) skąd dalej spływ ścieków odbywał się będzie kanałem grawitacyjnym do przepompowni przy drodze wojewódzkiej 865 Jarosław-Bełżec, następnie kanałem tłocznym w kierunku projektowanej oczyszczalni ścieków w Narolu. Na terenie miejscowości Narol Wieś zaprojektowane zostały następujące przepompownie:

·         przepompownia przydomowa P1 na działce nr 1476/1 o przewodzie ciśnieniowym średnicy Ø90 mm, długości L = 180 m, zakończonym w studzience rozprężnej SR4 na działce nr 1477/2 – teren prywatny, zasilanie ze słupa 4/4,

·         przepompownia P2 na działce nr 1214/3 i 1215/2 o przewodzie ciśnieniowym średnicy Ø 90 mm, długości L = 160 m, zakończonym w studzience rozprężnej SR3 na działce nr 1216/2 – teren prywatny, zasilanie ze słupa nr 15,

·          przepompownia P3 na działce nr 19 o przewodzie ciśnieniowym średnicy Ø 90 mm, długości L = 25 m, zakończonym w studzience rozprężnej SR2 na działce nr 15, teren gminy, zasilanie ze słupa nr 23.

Zabudowa na terenie miejscowości zlokalizowana jest wzdłuż drogi powiatowej nr 1640 R prowadzącej do miejscowości Paary – Narol Wieś oraz wzdłuż dróg gminnych odchodzących od drogi powiatowej. Miejscowość charakteryzuje się zabudową zwartą. Jest to w większości zabudowa zagrodowa.

Na terenie objętym inwestycją istnieje droga powiatowa. Zaistniała potrzeba przekroczenia jej 49 razy. Wszystkie przekroczenia są projektowane odwiertem rurociągu Ø200 mm w rurze ochronnej Ø323.9/7 o długości od 20 – 30 m. Komory przepychowe poza pasem drogowym.

            Skalę przedsięwzięcia obrazują podstawowe dane charakteryzujące inwestycję:

Lp.

Wyszczególnienie robót

Jednostka

Ilość
jedn.

1.

2.

3.

4.

1.

Ilość mieszkańców Narol Wieś

RLM

523

2.

Ilość ścieków (Qśr dobę)

m3

82,00

3.

Kanalizacja sanitarna

ø200 mm PVC-U, HS, SDR-34, SLW 60
ø160 mm PVC-U HS, SDR-34, SLW 60

 ø90 mm (ciśnieniowa) PE

 ø160 mm – przyłącza PVC-U, HS, SDR-34, SLW 60

m
m
m
m

m

10752

6605

1867

363

1917/126

4.

Budowle, przekroczenia

 

 

- Studzienki kontrolne

szt

269

- Przekroczenia przez drogi powiatowe

szt

49

- Przekroczenia przez główne drogi gminne

szt

21

- Przekroczenia rowów – melioracje szczegółowe

szt

12

- Przepompownie sieciowe

szt

3

5.

Wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni (P1, P2, P3)

m

420

6.

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią wodociągową

szt

48

7.

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącymi kablami eNN

szt

15

8.

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią gazociągową

szt

68

9.

Zabezpieczenie studni przydomowych

szt

21

10.

Odbudowa nawierzchni dróg gminnych, dojazdowych

m

420

 

           Etap budowy obejmuje budowę kanałów grawitacyjnych a także ciśnieniowych od przepompowni ścieków. Projektowaną kanalizacją sanitarną nie można przesyłać ścieków przemysłowych bez uprzedniego podczyszczenia do parametrów ścieków bytowych oraz zgody właściciela sieci i oczyszczalni. Nie wolno także kanalizacją sanitarną odprowadzać ścieków deszczowych.

          Kanalizacja sanitarna objęta opracowaniem „Narol Wieś” odprowadza  do projektowanej oczyszczalni ścieków (za pośrednictwem kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej), następujące ilości ścieków sanitarnych:

­     Qśr.dob.. = 82 m3/d

­     Qmax.dob.. = 106 m3/d

          Ścieki oczyszczone będą zaś z oczyszczalni odprowadzane na warunkach nie przekraczania dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń przy RLM poniżej 2000, określonych w załączniku Nr 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8.07.2004 r. (Dz. U. Nr 168 z dnia 28.07.2004 r. poz. 1763) w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168 poz. 1763 zał. Nr 1) a mianowicie:

­     BZT5                               - 40 mg O2/l

­     CHZTCr                           - 150 mg O2/l

­     Zawiesina ogólna            - 50 mg/l

 II. Warunki wykorzystania terenu  w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

         W chwili obecnej teren, na którym będzie realizowana przedmiotowa inwestycja stanowią drogi dojazdowe o nawierzchni żwirowej oraz indywidualne posesje - ogródki przydomowe, tereny zielone, oraz grunty orne działek prywatnych.

Teren dla potrzeb inwestycji to tereny do czasowego zajęcia na okres budowy (tereny pod budowę kanałów). Trasę przebiegu uzbrojenia projektuje się mając na uwadze  zachowanie istniejących zadrzewień i zakrzaczeń. Nie powinno się likwidować ani  niszczyć żadnych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych.

Zieleń wysoką występującą na trasie kanalizacji stanowią nieliczne drzewa owocowe zaś zieleń niską stanowią głównie przyzagrodowe krzewy owocowe i ozdobne.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jak i ciśnieniowej wymagać będzie zajęcia pasa terenu szerokości do 4,00 m. Po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego. Należy dodać, że wszystkie rurociągi główne prowadzone są przeważnie wzdłuż drogi powiatowej o nawierzchni utwardzonej - asfaltowej oraz drogach gminnych o nawierzchni żwirowej. Stąd też nie będą prowadzone prace ziemne trwale zniekształcające rzeźbę terenu, ponieważ projektuje się przywrócenie dróg oraz terenu do pierwotnego poziomu i stanu technicznego. Na trasie przebiegu kanalizacji zaprojektowane zostały przejścia pod drogami powiatowymi o nawierzchni asfaltowej oraz pod rowami melioracyjnymi.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty wymagające ochrony konserwatorskiej.

II. 1. Faza budowy kanalizacji

Prognoza oddziaływań na środowisko w fazie realizacji

W trakcie budowy mogą wystąpić okresowe negatywne oddziaływania na środowisko oraz uciążliwości dla ludzi ze względu na bliską odległość od zabudowy mieszkalnej i długotrwały proces budowy, a także lokalne niedogodności związane z ograniczeniami w ruchu drogowym. Monitorowanie przedsięwzięcia w fazie budowy winno być prowadzone w ramach nadzoru budowlanego.

 

a) Powierzchnia ziemi i wody gruntowe:

- prace ziemne pod wykonanie wykopów pod przepompownie ścieków i kanał

  ściekowy prowadzić w okresach suchych, o niskim zwierciadle wody gruntowej
  i w   możliwie krótkim okresie,

- odprowadzanie wód z wykopów budowlanych nie wymaga pozwolenia 

  wodno-prawnego.

           b).  Wody powierzchniowe:

            - realizacja  budowy inwestycji nie może spowodować zanieczyszczenia wód

              powierzchniowych oraz zmiany stanu wód na gruncie ze szkodą dla nieruchomości

              sąsiednich,

            - doprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków nie wymaga pozwolenia wodno-

              prawnego.

c)       Atmosfera:

- projektowana inwestycja nie będzie posiadać instalacji, która w jakikolwiek sposób

  zmieni stan powietrza atmosferycznego w rejonie jej lokalizacji,

- na etapie realizacji nastąpi krótkotrwały i odwracalny wzrost niezorganizowanej emisji

  zanieczyszczeń, związany z pracującymi urządzeniami budowlanymi oraz z ruchem

  środków transportu,

- dla projektowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji  nie jest wymagany
  żaden monitoring w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.

d)      Gospodarka odpadami:

- odpady wytworzone w fazie realizacji inwestycji, typu gruz budowlany, będą

  wykorzystywane na miejscu w procesie budowlanym lub przekazane osobom

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny