Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Postanowienie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrzejówka
Data publikacji: 2008-03-13
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

POSTANOWIENIE

 

      Na podstawie art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ) oraz art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. z póź. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Narol dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrzejówka  zlokalizowanego:

·    na działkach nr: 455/3, 455/2, 455/1, 452/1, 524 położonych w obrębie geodezyjnym Lipsko,

 

·    na działkach nr: 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267,  2269, 2258, 2272 położonych w obrębie geodezyjnym Narol,

 

·    na działkach nr: 462/1, 2/1, 12, 3, 4, 462/4, 461/4, 460/1, 13, 14, 462/5, 462/6, 15, 1189/1, 462/3, 16, 17/1, 31, 17/2, 326, 325, 324, 317, 318, 319, 282, 254, 311/1, 327/2, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336/1, 336/2, 323, 316, 315, 312, 257/1, 257/2, 309, 302, 307, 305, 310, 304, 303, 300, 301, 299, 298, 341, 343, 340, 297, 295,  296, 294, 292, 293, 290, 344/1, 345, 348, 349, 344/2, 342, 346, 301, 270, 272, 274, 289, 275/2, 275/1, 276, 277, 278, 280, 288, 285, 286, 287, 283, 366, 368, 284, 327/1, 363, 360, 1121, 361/3, 352, 351, 353, 369/3, 369/4, 369/1, 361/4, 357, 356, 355, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 17/10, 26, 17/11, 27, 17/12, 17/4, 17/5, 17/6, 17/9, 17/8, 28/3, 28/2, 29, 252/2, 252/1, 253, 251, 250, 249, 246, 245, 33, 32/6, 34, 35, 36, 215/1, 247, 267, 268/1, 243, 242, 233, 273, 238, 281, 232, 228, 230/4, 229, 230/5, 37, 39, 41, 32/1, 32/2, 32/3, 197/1, 197/2, 198, 199, 197/3, 200, 197/4, 201, 32/4, 32/7, 206, 207, 215/2, 205, 208, 244, 241, 240, 210, 211, 239, 213, 237, 235, 234, 188/9, 195, 196, 194, 188/10, 193, 188/5, 225, 223, 224, 221, 216, 190, 189, 523, 188/6, 188/7, 139, 138, 137, 195, 133/1, 136, 134/1, 130/2, 130/1 w  obrębie geodezyjnym Jędrzejówka.

 

 

POSTANAWIAM

 

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie-postanowienie PSNZ.465-11/08 z dnia 25 lutego 2008 r. oraz Wojewody Podkarpackiego postanowienie z dnia 7.03.08 r. znak: ŚR.IV-7048/46/08 stwierdzam brak potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrzejówka.

 

 

UZASADNIENIE

 

Niniejsze postanowienie wydaję w związku ze złożonym w dniu 11 lutego 2008 r. wnioskiem przez Gminę Narol dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrzejówka.

 

Zarówno z opinii jednostek opiniujących jak i przedstawionej przez wnioskodawcę analizy skutków wpływu tego przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi wynika, że realizacja niniejszego przedsięwzięcia nie będzie wpływać negatywnie na stan środowiska
i zdrowia ludzi i w związku z powyższym nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiłem orzec jak w sentencji postanowienia.

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem organu wydającego decyzję
w terminie 7 dni od daty otrzymania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

 

Mgr Stanisław Woś
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny